Under maintenance

Kørekort

Driving licence icon

 

EF-kørekortmodellen
Gensidig anerkendelse
Køretøjskategorier
Udstedelse af kørekort
Fornyelse af kørekort
Tyveri eller bortkomst af kørekort
Inddragelse, ubetinget og betinget frakendelse af kørekort
Mindstealdre
Situationer vedrørende lande uden for EU
 
EF-kørekortmodellen
TOP
 • Skal jeg ombytte mit gamle kørekort til et nyt kørekort efter EF-modellen?

  Nej, de gamle nationale kørekort forbliver gyldige indtil udløbsdatoen. De skal dog ombyttes inden udløbsdatoen. Gyldighedsperioden er angivet på dit kørekort, men hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor du bor, fastsætter en kortere periode, så er det den, der gælder. Du har også mulighed for at ombytte dit kørekort tidligere ved at indgive en særlig anmodning. Så vil du få udstedt et nyt kørekort efter EF-modellen med kategorier svarende til dem, der er angivet på den gamle model.

 • Hvad medfører det, hvis jeg udskifter mit kørekort med et kørekort efter EF-modellen?

  Der er ikke noget, der ændrer sig, hverken med hensyn til dine rettigheder eller den gensidige anerkendelse, undtagen i yderst særlige tilfælde. Hvis du har et nyt kørekort efter EF-modellen vil du dog nemmere kunne få anerkendt dine rettigheder, og procedurerne i forbindelse med henvendelse til forvaltningsorganerne i dit bopælslandet vil være enklere.

 • Skal jeg have mit kørekort med, hver gang jeg kører?

  Det afhænger af de nationale myndigheder i de enkelte medlemsstater. Det anbefales dog kraftigt, at du medbringer dit kørekort, når du rejser i andre lande, da dette er obligatorisk i de fleste medlemsstater.

 • Er de nationale kategorier, som er angivet på mit kørekort, gyldige i andre lande?

  De nationale kategorier er angivet på kørekortet men er endnu ikke harmoniseret af fællesskabsretten. De må ikke forveksles med de harmoniserede, valgfri underkategorier (A1, B1, C1, C1+E, D1 og D1+E), der kan anerkendes gensidigt i tilfælde af skift af sædvanligt bopælsland.

  Et eksempel på en national kategori kunne være kategori T (traktor), der ikke svarer til hverken en harmoniseret fællesskabskategori eller en underkategori. I dette tilfælde er den medlemsstat, hvor du ønsker at ombytte dit kørekort, ikke forpligtet til at anerkende den nationale kategori og angiver den muligvis ikke på dit kørekort.

 • Kan jeg ansøge om et kørekort af kreditkorttypen?

  Medlemsstaterne kan vælge mellem kreditkortmodellen og papirmodellen. Førere, der ønsker at ombytte deres kørekort, kan ikke vælge mellem de to fællesskabsmodeller. De vil få den model, der er blevet valgt af den medlemsstat, hvor de har bopæl.

Gensidig anerkendelse
TOP
 • Jeg har allerede et kørekort udstedt af én medlemsstat, og jeg agter at bosætte mig i en anden. Vil mit kørekort blive anerkendt?

  I henhold til artikel 1, stk. 2, i direktiv 91/439/EØF skal kørekort udstedt i en anden medlemsstat anerkendes i værtsmedlemsstaten. Du er således ikke længere forpligtet til at ombytte dit kørekort, hvis din sædvanlige bopæl nu er i en anden medlemsstat end den, der har udstedt det.

  Hvis dit kørekort er blevet udstedt i bytte for et kørekort udstedt af et tredjeland, er medlemsstaterne ikke forpligtet til at anerkende det. Ret henvendelse til de pågældende nationale myndigheder for at finde ud af, om dit kørekort bliver anerkendt.

 • Vil gamle kørekortmodeller stadigvæk blive anerkendt?

  Ja, de gamle kørekortmodeller skal anerkendes gensidigt af medlemsstaterne. Selvom direktiv 91/439/EØF har fastlagt princippet om gensidig anerkendelse af kørekort, er gyldighedsperioden for kørekort ikke harmoniseret af fællesskabslovgivningen Dette betyder, at et stort antal forskellige kørekortmodeller (over 110) stadigvæk er gyldige og i brug i landene inden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Område. De fleste af dem har ingen lighed med fællesskabsmodellen.

 • Jeg har skiftet sædvanlig bopæl. Har det medlemsland, hvor jeg har mine nye bopæl, ret til at anvende strengere gyldighedsregler eller lægeundersøgelser

  Artikel 1, stk. 3, i direktiv 91/439/EØF giver medlemsstaterne ret til at anvende samme gyldighedsperioder og samme hyppighed af lægeundersøgelser i forbindelse med indehavere af kørekort udstedt af en anden medlemsstat, der har taget sædvanlig bopæl på deres område, som ved indehavere af deres egne nationale kørekort. Den nye gyldighedsperiode gælder fra den dato, hvor du tager bopæl. For at finde frem til den gældende gyldighedsperiode bedes du se den sammenlignende oversigt over gyldighedsperioder i del I, afsnit B.1 i Kommissionens fortolkningsmeddelelse om EU-kørekort (udgivet den 28. marts 2002) og rådføre dig med de lokale, godkendende myndigheder i dit bopælsland.

Køretøjskategorier
TOP
 • Jeg har allerede et kørekort udstedt af et medlemsland og vil gerne tilføje en ny kategori på det. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal indgive din anmodning hos de pågældende myndigheder i den stat, hvor du har din sædvanlige bopæl. Dit oprindelige kørekørt vil blive ombyttet, når den nye kategori bliver tilføjet.

 • Vil jeg stadig kunne føre de samme køretøjer, hvis jeg ombytter mit gamle kørekort med et nyt?

  Hvis du ombytter et gammelt kørekort med et nyt, eller der udstedes et duplikat (i tilfælde af bortkomst eller udløb), er de kategorier, der gælder på den nye model, for det meste identiske med dem på den gamle. Du er berettiget til at føre de samme kategorier af køretøjer som før.

 • Jeg har et kategori B-kørekort (< 3500 kg). Hvilken type påhængskøretøj må jeg koble til det køretøj, jeg fører, uden at skulle anskaffe mig et kategori B/E-kørekort?

  Dit kategori B-kørekort er alt, hvad du behøver for at kunne føre:

  • motorkøretøjer med en tilladt totalmasse (MAM) på højst 3 500 kg og med højst otte siddepladser foruden førerens plads; motorkøretøjer i denne kategori kan tilkobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på højst 750 kg;
  • vogntog bestående af et trækkende køretøj i kategori B og et påhængskøretøj, forudsat at vogntogets tilladte totalmasse er højst 3 500 kg, og at påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger den ubelastede masse af det trækkende køretøj.

  Et B/E-kørekort er påkrævet til alle andre kombinationer af et køretøj, hvis tilladte totalmasse er på højst 3 500 kg, og et påhængskøretøj.

  I nedenstående skema findes eksempler på påkrævede kørekorttyper i forskellige tilfælde:

  Køretøj af kategori B

  Ubelastet masseMAMMAM afpåhængskøretøjetOprettelsen af MAMKørekort påkrævetBemærkninger
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBUbelastet masse af det trækkende køretøj > påhængskøretøj MAM og MAM af vogntoget < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EUbelastet masse af det bugserende køretøj < påhængskøretøj MAM; påhængskøretøj MAM > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBPåhængskøretøj MAM > 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EPåhængskøretøj MAM > 750 kg og vogntog MAM > 3500 kg
 • Kan medlemsstaterne pålægge strengere kriterier for udstedelse af bestemte kategorier af kørekort?

  Vedrørende kategori A1 fastsætter direktiv 91/439/EØF, at medlemsstaterne kan pålægge strengere standarder.

 • Er det tilladt at føre et køretøj af kategori B1 med et kategori A1- eller A-kørekort?

  Medlemsstaterne kan tillade dette, men kun på deres eget nationale område.

 • Er det tilladt at føre et kategori A1-køretøj med et kategori B-kørekort?

  Medlemsstaterne kan tillade dette, men kun på deres eget nationale område.

 • Må jeg føre en tung motorcykel uden at skulle tage hensyn til nogle restriktioner?

  Normalt er to års erfaring påkrævet for at føre en tung motorcykel. Dette krav kan dog falde bort, hvis kandidaten er mindst 21 år, da vedkommende i så fald skal aflægge en særlig prøve i færdigheder og adfærd (medlemsstaterne må selv bestemme, om de ønsker at bevillige den form for »direkte adgang«).

Udstedelse af kørekort
TOP
 • Jeg har ikke noget kørekort og ønsker at få et. Hvilke formaliteter skal jeg opfylde?

  Du skal opfylde flere betingelser:

  • Du skal have sædvanlig bopæl i den medlemsstat, hvor du ansøger.
  • Du skal aflægge teoretiske og praktiske prøver.
  • Du skal leve op til de sundhedsmæssige standarder (fysisk og psykisk form).
  • Du skal have minimumsalderen for den pågældende køretøjskategori.
  • Du må ikke have mere end ét kørekort udstedt af den samme medlemsstat, selv hvis dit kørekort er blevet inddraget eller betinget frakendt.
 • Jeg er studerende og agter at bosætte mig i et andet EU-land for at fortsætte mine studier. Jeg vil gerne have et kørekort. Hvor skal jeg ansøge om det?

  Direktiv 91/439/EØF fastlægger en frivillig ordning for studerende, der tager til et andet land for at studere. De kan ansøge enten i deres sædvanlige bopælsland eller i deres hjemland.

  Artikel 9 i direktiv 91/439/EØF definerer »sædvanligt opholdssted« som det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, dvs. mindst 185 dage pr. kalenderår, på grund af et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold eller, hvis der er tale om en person uden erhvervsmæssigt tilhørsforhold, på grund af et privat tilhørsforhold, der viser en tæt forbindelse mellem ansøgeren og det sted, hvor han eller hun bor.

  Fremmøde på et universitet eller en skole tæller ikke som flytning af sædvanlig bopæl.

  Artikel 7, stk. 1, litra b), i direktiv 91/439/EØF fastsætter dog, at udstedelse af kørekort er forbeholdt ansøgere, der enten har deres sædvanlige bopæl på den medlemsstats område, der udsteder kørekortet, eller som er i stand til at fremskaffe beviser på, at de har studeret der i mindst seks måneder.

  I dette tilfælde kan studerende, der gerne vil have kørekort, ansøge enten myndighederne i deres hjemland eller dem i værtslandet.

 • Jeg vil gerne have et kategori B-kørekort. Hvilke sundhedsmæssige krav skal jeg imødekomme?

  Bilag III til direktiv 91/439/EØF om kørekort fastsætter mindstekravene til fysisk og psykisk egnethed, som førere skal imødekomme.

  Ansøgere om et kategori B-kørekort skal gennemgå en lægeundersøgelse, enten hvis det i forbindelse med de formaliteter, der kræves gennemført, eller under de prøver, som de skal aflægge, inden de erhverver kørekort, viser sig, at de har en eller flere af de sygdomme, der er nævnt i dette bilag (såsom høreproblemer, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge, nervesygdomme osv.).

  Se afsnittet »PRINCIPPER – bopælslandets prærogativer« for at få yderligere oplysninger, navnlig hvad angår forskellen mellem gruppe I og gruppe II.

 • Jeg vil gerne være buschauffør. Hvilke sundhedskrav skal jeg opfylde?

  I dette tilfælde falder ansøgerne ind under gruppe 2 i den klassificering, der er fastsat af direktiv 91/439/EØF. De skal altid gennemgå en lægeundersøgelse inden førstegangsudstedelsen af et kørekort og derefter jævnligt gennemgå alle de undersøgelser, der foreskrives i den nationale lovgivning.

  Se afsnittet »PRINCIPPER – bopælslandets prærogativer« for at få yderligere oplysninger, navnlig hvad angår forskellen mellem gruppe I og gruppe II.

 • Hvordan foregår køreprøven?

  Måden, hvorpå køreprøven foregår, er beskrevet i bilag II til direktiv 91/439/EØF. Prøven er opdelt i to dele. Den første prøve afprøver ansøgerens teoretiske viden. Den anden består af en praktisk prøve med det formål at evaluere ansøgerens egnethed til at køre og gebærde sig i trafikken.

 • Er det muligt at have to kørekort udstedt af forskellige medlemsstater?

  Artikel 7, stk. 5, i direktiv 91/439/EØF fastlægger klart, at ingen må besidde et kørekort fra mere end én medlemsstat. Dette indbefatter inddragede kørerkort.

Fornyelse af kørekort
TOP
 • Mit kørekort er ved at udløbe. Hvor skal jeg ansøge om at få det fornyet?

  Du skal forny dit kørekort, inden det udløber, ved at ansøge hos myndighederne i det land, hvor du har sædvanlig bopæl.

 • Jeg er fra Nederlandene og har et kategori B-kørekort med begrænset gyldighedsperiode. Jeg skal flytte til Frankrig, hvor kategori B-kørekort udstedes for en ubegrænset periode. Mit nederlandske kørekort er ved at udløbe. Hvor lang en gyldighedsperiode vil mit nye kørekort have?

  For at få fornyet dit kørekort skal du ansøge myndighederne i den stat, hvor du har din sædvanlige bopæl. De vil så udstede et nationalt kørekort til dig med alle de særlige kendetegn, det måtte have.

  I dette eksempel skal du ansøge de franske myndigheder, når dit kørekort udløber. Du vil så få et fransk kørekort med ubegrænset gyldighed.

 • Kan jeg forny mit kørekort i mit hjemland, når jeg har etableret sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat?

  Nej, i dette tilfælde kan du ikke ansøge hjemlandet om fornyelse af dit kørekort? Du skal ansøge myndighederne i dit sædvanlige bopælsland. Du kan ikke vælge mellem to stater, når du skal have fornyet dit kørekort.

 • Skal jeg gennemgå en lægeundersøgelse for at kunne få fornyet mit kørekort, når det udløber?

  Når dit kørekort udløber og skal fornyes, kan en lægeattest være påkrævet. Dette krav varierer alt afhængig af medlemsstaten. Du bedes derfor rette henvendelse til de nationale myndigheder i dit bopælsland.

 • Skal jeg have oversat mit kørekort, når det skal fornyes i en anden medlemsstat?

  Nej, det er ikke nødvendigt at tilvejebringe en oversættelse af dit kørekort, når det skal fornyes i en anden medlemsstat. Direktiv 91/439/EØF fastlægger, at den medlemsstat, der foretager ombytningen, skal undersøge, om det indleverede kørekort stadig er gyldigt. Værtslandet er derfor ansvarligt for dette. Medlemsstaterne er under alle omstændigheder forpligtet til at bistå hinanden med hensyn til anvendelsen af direktivet og, om nødvendigt, at udveksle oplysninger.

 • Bibeholder jeg mine rettigheder i forbindelse med fornyelse?

  I princippet bibeholdes opnåede rettigheder, når et kørekort fornyes.

  Kommissionens beslutning 2008/766/EF af 25 August 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort bekræfter dette princip.

  De nationale krav gælder dog stadigvæk på bestemte områder såsom lægeundersøgelser. Du bedes rette henvendelse til de nationale myndigheder.

Tyveri eller bortkomst af kørekort
TOP
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg allerede har et kørekort udstedt af en medlemsstat, men jeg mister det, eller det bliver stjålet.

  Artikel 8, stk. 5, i direktiv 91/439/EØF omhandler tilfælde af denne type: i forbindelse med bortkomst eller tyveri af et kørekort kan indehaveren få tildelt et erstatningskørekort af de kompetente myndigheder i den stat, hvor den pågældende har sædvanlig bopæl. Myndighederne udleverer et erstatningskørekort på baggrund af de oplysninger, de har til rådighed, eller om hensigtsmæssigt en kopi fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der har udstedt det oprindelige kørekort.

  Der skal skelnes mellem to forskellige situationer:

  • Hvis du har sædvanlig bopæl i den stat, der har udstedt kortet, kan du bede om et duplikat af dit oprindelige kørekort.
  • Hvis du er bosat i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end den, der har udstedt dit kørekort, kan du ikke bede om et duplikat af dit oprindelige kørekort. Den medlemsstat, hvor du har sædvanlig bopæl, udsteder et nyt kørekort på baggrund af de oplysninger, den har til rådighed.
Inddragelse, ubetinget og betinget frakendelse af kørekort
TOP
 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit kørekort bliver inddraget i mit bopælsland?

  Hvis dit sædvanlige bopælsland er et andet end udstedelsesstaten, er virkningerne af straffen identiske. Forvaltnings- og straffeloven i opholdslandet er fuld ud gyldige. Kortet forbliver inddraget (eller det påføres om hensigtsmæssigt en restriktion).

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit kørekort bliver inddraget i en anden stat end min bopælsstat?

  I dette tilfælde gælder medlemsstatens beslutning udelukkende på dens eget område. Når borgeren forlader det land, der pålagde straffen, er myndighederne forpligtet til at tilbagelevere kortet.

Mindstealdre
TOP
 • Findes der nogle undtagelser fra mindstealderen på 18 år med hensyn til at kunne føre et køretøj af kategori B?

  Artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/439/EØF foreskriver denne mulighed.  Medlemsstaterne kan bevillige undtagelser og udstede kørekort fra 17 års alderen.

 • Anerkendes kategori B-kørekort udstedt til indehavere under 18 år af andre medlemsstater?

  Artikel 6, stk. 3, i direktiv 91/439/EØF fastlægger, at medlemsstaterne kan afvise at anerkende gyldigheden af kørekort udstedt til førere under 18 år på deres eget område.

Situationer vedrørende lande uden for EU
TOP
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har et kørekort, der er udstedt af et land uden for EU?

  Medlemsstaterne er på ingen måde forpligtet til at anerkende et sådant kørekort, selv hvis det allerede er blevet anerkendt af én af dem. Ret henvendelse til de nationale myndigheder for at finde ud af, om de anerkender dit kørekort.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har et internationalt kørekort?

  Et internationalt kørekort er bare et papir med en engelsk oversættelse af dit nationale kørekort. Det kan f.eks. anvendes i forbindelse med færdselskontrol eller ombytning af kørekort. Du skal også have et gyldigt, nationalt kørekort fra den stat, der har udstedt det internationale kørekort.

  Ret henvendelse til myndighederne i det land, du planlægger at besøge, for at finde ud af, om du skal have et internationalt kørekort.

Mindre tekstStørre tekstSend til en venPrintervenlig version