Under maintenance

řidičského oprávnění

Driving licence icon

 

Řidičský průkaz podle vzoru ES
Vzájemné uznávání
Skupiny vozidel
Vydávání řidičského oprávnění
Obnovení řidičského oprávnění
Krádež nebo ztráta řidičského oprávnění
Odebrání, zrušení a pozastavení řidičského oprávnění
Existuje snížení věkové hranice 18 let pro řidičské oprávnění skupiny B?
Situace týkající se zemí mimo EU
 
Řidičský průkaz podle vzoru ES
TOP
 • Musím si vyměnit starý řidičský průkaz za nový průkaz dle vzoru ES?

  Ne, stará národní řidičská oprávnění jsou platná do skončení doby platnosti. Je však povinné vyměnit je dříve, než jim skončí doba platnosti. Doba platnosti je vyznačena na řidičském průkazu, pokud však předpisy členského státu, ve kterém žijete, stanovují kratší období, bude platit toto. Je rovněž možné vyměnit průkaz dříve na základě zvláštní žádosti. Bude vám pak vydán řidičský průkaz dle vzoru ES se skupinami odpovídajícími skupinám na starém typu.

 • Jaký dopad bude mít výměna řidičského průkazu za průkaz podle vzoru ES?

  Vzhledem k vašim právům ani vzhledem ke vzájemnému uznávání se kromě výjimečných případů nic nezmění. Nový průkaz dle vzoru ES však umožní snazší uznání vašich práv v zemi pobytu a zjednoduší jednání se správními úřady.

 • Musím při sobě mít řidičský průkaz vždy, když řídím?

  To záleží na národních orgánech členského státu. Pokud však cestujete do jiné země, doporučujeme vám vzít si s sebou řidičský průkaz, protože ve většině členských zemí je to povinné.

 • Jsou národní skupiny uvedené v řidičském průkazu platné v ostatních zemích?

  Národní skupiny jsou v řidičském průkazu zaznamenány, ale ještě nejsou harmonizovány zákonem společenství. Nesmí být zaměněny za harmonizované volitelné podskupiny (A1, B1, C1, C1+E, D1 a D1+E), které mohou být navzájem uznávány v případě změny země obvyklého bydliště.

  Příkladem národní skupiny může být skupina T (traktor), která neodpovídá žádné z harmonizovaných skupin ani podskupin společenství. V takovém případě nemá členský stát, ve kterém si chcete vyměnit řidičský průkaz, povinnost uznat národní skupinu a nemusí ji uvést v řidičském průkazu.

 • Je možné požádat o průkaz v podobě plastové karty?

  Členské státy mohou volit mezi plastovou kartou a papírovým vzorem. Řidiči, kteří chtějí vyměnit řidičský průkaz, si mezi těmito dvěma typy vybrat nemohou. Obdrží ten typ, který zvolil členský stát jejich trvalého pobytu.

Vzájemné uznávání
TOP
 • Mám řidičský průkaz vydaný v jednom ze členských států a začínám žít v jiném státě. Bude můj průkaz uznán?

  Článek 1(2) směrnice 91/439/EEC říká, že oprávnění vydaná v jiném členském státě musí být uznána v hostitelském členském státě. Proto již nemáte povinnost vyměnit si řidičský průkaz, když se zemí obvyklého pobytu stane jiný členský stát, než je ten, ve kterém bylo oprávnění vydáno.

  Pokud však byl průkaz vydán namísto řidičského oprávnění vydaného státem mimo EU, členské státy jej nemusí uznat. Obraťte se na příslušné národní úřady a zjistěte, zda váš řidičský průkaz uznají.

 • Budou ještě uznávány staré vzory řidičských průkazů?

  Ano, staré vzory řidičských průkazů musí být členskými státy navzájem uznávány. Přestože směrnice 91/439/EEC stanovila princip vzájemného uznávání průkazů, nejsou legislativou společenství harmonizována období platnosti řidičských oprávnění. To znamená, že v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru stále platí a je používáno velké množství různých typů řidičských průkazů (více než 110). Většina z nich se nijak nepodobá vzoru podle ES.

 • Změnil jsem obvyklé bydliště. Má členský stát, ve kterém nyní bydlím, právo uplatňovat přísnější pravidla pro platnost nebo lékařské prohlídky?

  Článek 1(3) směrnice 91/439/EEC opravňuje členské státy k tomu, aby na držitele řidičských průkazů vydaných v jiném členském státě, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, uplatňovaly stejné doby platnosti a stejnou frekvenci lékařských prohlídek jaké platí pro držitele jejich vlastních národních průkazů. Nová doba platnosti vstupuje v platnost k datu, kdy jste ustavili obvyklé bydliště. Chcete-li zjistit příslušnou dobu platnosti, prostudujte komparativní přehled dob platnosti ve sdělení komise k interpretaci problematiky řidičských průkazů dle vzoru ES (Commission Interpretative Communication on Community driver licensing, vydáno 28. března 2002), část I, paragraf B.1 a obraťte se na úřad, který vydává oprávnění v zemi bydliště.

Skupiny vozidel
TOP
 • Mám řidičský průkaz vydaný jedním z členských států a rád bych do něj přidal další skupinu. Co bych měl udělat?

  Měl byste podat žádost na příslušném úřadě ve státě, kde máte obvyklé bydliště. Během výměny původního oprávnění bude přidána nová skupina.

 • Pokud vyměním starý řidičský průkaz za nový, budu moci stále řídit stejná vozidla?

  Jestliže vyměníte starý průkaz za nový nebo je vydán duplikát (v případě ztráty nebo zničení), skupiny platné v novém vzoru budou většinou shodné s těmi, které byly na starém. Jste oprávněni řídit stejné skupiny vozidel jako dříve.

 • Mám řidičský průkaz skupiny B (< 3500 kg). Jaký typ přívěsu mohu k vozidlu připojit, aniž bych musel pořizovat oprávnění pro skupinu B+E?

  S průkazem skupiny B můžete řídit:

  • motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (MAM) nepřesahující 3 500 kilogramů, která mají maximálně osm sedadel včetně sedadla řidiče; motorová vozidla v této skupině je možné kombinovat s přívěsem s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 750 kilogramů;
  • kombinaci tahače skupiny B a přívěsu, pokud maximální přípustná hmotnost kombinace nepřesahuje 3 500 kilogramů a maximální přípustná hmotnost přívěsu nepřesahuje nezatíženou hmotnost tahače.

  Řidičské oprávnění skupiny B+E je vyžadováno pro všechny ostatní kombinace vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 3 500 kilogramů a přívěs.

  Níže uvedená tabulka udává příklady druhů řidičských oprávnění, která jsou nezbytná v různých případech:

  Skupina B

  Nezatíž. Hmot-nostMAMMAM přívěsuMAM kombinaceNutný řidičský průkaz:Poznámky
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBNezatížená hmotnost tažného vozidla > MAM přívěsu a MAM kombinace < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+ENezatížená hmotnost tažného vozidla < MAM přívěsu; MAM přívěsu > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBMAM přívěsu< 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EMAM přívěsu > 750 kg a MAM kombinace > 3500 kg
 • MAM přívěsu > 750 kg a MAM kombinace > 3500 kg

  V případě skupiny A1 uvádí směrnice 91/439/EEC, že členské státy mohou zavádět další omezující normy.

 • Je dovolené řídit vozidlo skupiny B1 s oprávněním skupiny A1 nebo A?

  Členské státy to mohou povolit, ale pouze na vlastním území.

 • Je dovolené řídit vozidlo skupiny A1 s oprávněním skupiny B?

  Členské státy to mohou povolit, ale pouze na vlastním území.

 • Mohu řídit těžký motocykl bez omezení?

  Obvykle jsou pro řízení těžkého motocyklu nezbytné dva roky praxe. Od tohoto požadavku je však možné upustit, pokud je žadateli alespoň 21 let a prošel zvláštními testy dovedností a chování (členské státy se mohou rozhodnout, zda chtějí poskytnout tento typ „přímého přístupu“).

Vydávání řidičského oprávnění
TOP
 • Nemám řidičský průkaz a rád bych je získal. Jaké formality musím vyřídit?

  Musíte splnit několik podmínek:

  • Musíte mít obvyklé bydliště ve členském státě, ve kterém podáváte žádost.
  • Musíte složit teoretické a praktické zkoušky.
  • Musíte splňovat lékařská (psychická a fyzická způsobilost) kritéria.
  • Musíte splňovat minimální věkovou podmínku pro danou skupinu vozidel.
  • Nemůžete mít více než jeden řidičský průkaz vydaný v tomtéž členském státě, a to ani tehdy, když vám byl průkaz pozastaven nebo odebrán.
 • Jsem student a chci pokračovat ve studiu v jiném státě Evropské unie. Rád bych získal řidičské oprávnění. Kde mám podat žádost?

  Směrnice 91/439/EEC předepisuje pro studenty, kteří hodlají studovat v jiné zemi, volitelné opatření. Mohou žádat buď v zemi obvyklého bydliště nebo v zemi svého původu.

  Článek 9 směrnice 91/439/EEC definuje „obvyklé bydliště" jako místo, kde osoba obvykle žije, tj. alespoň 185 dní v jednom kalendářním roce, z důvodu osobních nebo profesních vazeb nebo, v případě osob bez profesních vazeb, z důvodu osobních vazeb, které ukazují na úzkou vazbu mezi žadatelem a místem, kde žije.

  Návštěva university nebo školy není považována za přesun obvyklého bydliště.

  Článek 7(1)(b) směrnice 91/439/EEC uvádí, že řidičské průkazy se vydávají žadatelům, kteří mají na území daného členského státu obvyklé bydliště nebo mohou prokázat, že zde studují alespoň šest měsíců.

  V takovém případě mohou studenti, kteří chtějí získat řidičské oprávnění, žádat buď na úřadě v zemi svého původu, nebo na úřadě v zemi hostitelské.

 • Rád bych získal řidičské oprávnění skupiny B. Jaké zdravotní požadavky musím splňovat?

  Příloha III směrnice 91/439/EEC o řidičských průkazech stanoví minimální kritéria fyzické a duševní způsobilosti, kterou musí řidiči splňovat.

  Žadatelé o oprávnění skupiny B musí absolvovat lékařské vyšetření, když je zřejmé, buď během vyplňování nezbytných formalit, nebo během testů, jež je třeba absolvovat před získáním oprávnění, že trpí jednou nebo více zdravotními poruchami zmíněnými v příloze (např. problémy se sluchem, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, neurologické onemocnění atd.).

  Další podrobnosti, především o rozdílu mezi skupinou I a skupinou II, naleznete v části „PRINCIPY – právo přednosti členského státu bydliště“.

 • Chci se stát řidičem autobusu. Jaké zdravotní požadavky musím splňovat?

  V tomto případě spadají žadatelé v klasifikaci stanovené směrnicí 91/439/EEC do skupiny 2. Před prvním vydáním řidičského průkazu musí vždy absolvovat lékařské vyšetření, následně se musí podrobit pravidelným prohlídkám stanoveným národní legislativou.

  Další podrobnosti, především o rozdílu mezi skupinou I a skupinou II, naleznete v části „PRINCIPY – právo přednosti členského státu bydliště“.

 • Jak probíhá zkouška na získání řidičského průkazu?

  Provádění zkoušky na získání řidčského oprávnění je popsáno v příloze II směrnice 91/439/EEC. Zkouška je rozdělena do dvou částí. Nejprve jsou testovány teoretické znalosti žadatele. Druhá část se skládá z praktické zkoušky s cílem ohodnotit žadatelovu schopnost řídit a jeho chování v provozu.

 • Je možné mít dva řidičské průkazy vydané v různých členských státech?

  Článek 7(5) směrnice 91/439/EEC jasně stanovuje, že nikdo nemůže být držitelem řidičského průkazu z více než jednoho členského státu. Včetně odebraných průkazů.

Obnovení řidičského oprávnění
TOP
 • Mému průkazu brzy skončí doba platnosti. Kde musím požádat o obnovení?

  Oprávnění musíte obnovit před skončením jeho platnosti, je třeba podat žádost na úřadě ve státě, kde máte obvyklé bydliště

 • Jsem z Nizozemí a mám řidičský průkaz skupiny B na omezenou dobu. Stěhuji se do Francie, kde jsou řidičské průkazy skupiny B vydávány na neomezenou dobu. Mému holandskému průkazu brzy skončí doba platnosti. Jak dlouho bude platné nové řidičské oprávnění?

  Chcete-li obnovit řidičské oprávnění, musíte žádat u úřadu ve státě, kde máte obvyklé bydliště. Bude vám vydán národní řidičský průkaz se všemi konkrétními charakteristikami.

  V tomto příkladu budete po skončení doby platnosti průkazu žádat u francouzských úřadů. Získáte pak francouzský řidičský průkaz s neomezenou dobou platnosti.

 • Obvyklé bydliště mám v jiném členském státě, je možné obnovit řidičský průkaz ve státě původu?

  Ne, v tomto případě není možné žádat o obnovení řidičského oprávnění v zemi původu. Musíte žádat u úřadů v zemi obvyklého bydliště. Není možné si k obnovení řidičského oprávnění vybrat jeden z těchto dvou států.

 • Potřebuji k obnovení oprávnění, kterému končí platnost, absolvovat lékařskou prohlídku?

  Jestliže řidičskému průkazu končí doba platnosti a je třeba jej obnovit, může být nutné potvrzení od lékaře. Tento požadavek se v jednotlivých členských státech liší. Proto byste se měli obrátit na místní úřady v zemi bydliště.

 • Pokud obnovuji oprávnění v jiném členském státě, musím předložit překlad řidičského průkazu?

  Ne, k obnovení řidičského oprávnění v jiném členském státě není třeba předkládat překlad řidičského průkazu. Směrnice 91/439/EEC stanovuje, že členský stát, který provádí výměnu, musí prošetřit, zda je dané řidičské oprávnění stále platné. Jedná se tedy o odpovědnost hostitelského státu. Členské státy však mají povinnost vzájemně si pomáhat s uplatněním směrnice a v případě nutnosti vyměňovat informace.

 • Podržím si při obnovování nabytá práva?

  Je obecným pravidlem, že při obnovování oprávnění si podržíte nabytá práva.

  Rozhodnutí komise 2008/766/EEC z 25. srpna 2008 o ekvivalenci mezi skupinami řidičských oprávnění toto pravidlo potvrzuje.

  V určitých oblastech však stále platí národní požadavky, např. lékařské prohlídky. Měli byste se tedy obrátit na místní úřady.

Krádež nebo ztráta řidičského oprávnění
TOP
 • Co mám dělat v případě, že jsem držitelem řidičského průkazu vydaného jedním z členských států, ale ztratil jsem jej nebo mi jej ukradli.

  Článek 8(5) směrnice 91/439/EEC se zabývá tímto případem: náhradu za ztracený nebo ukradený řidičský průkaz je možné získat od kompetentního úřadu ve státě, kde má držitel obvyklé bydliště; dané úřady provedou náhradu na základě údajů, které vlastní, nebo, pokud je to nutné, na základě důkazu od kompetentního úřadu členského státu, který vydal původní průkaz.

  Je třeba rozlišovat mezi dvěma různými situacemi:

  • V případě, že máte obvyklé bydliště ve státě, který průkaz vydal, můžete žádat o duplikát původního průkazu.
  • V případě, že jste rezidentem jiného členského státu EU nebo EHP, než je stát, který průkaz vydal, nemůžete požádat o duplikát původního průkazu. Členský stát obvyklého bydliště vydá nový průkaz na základě údajů v jeho vlastnictví.
Odebrání, zrušení a pozastavení řidičského oprávnění
TOP
 • Co musím udělat, pokud mi byl řidičský průkaz odebrán v zemi pobytu?

  Pokud je stát obvyklého bydliště odlišný od státu, který vydal průkaz, jsou dopady trestu stejné. Plně platí správní a trestní právo země rezidence. Dokument zůstává odebrán (případně je na něm uvedeno omezení).

 • Co musím udělat, pokud mi byl řidičský průkaz odebrán v jiném zemi než v zemi pobytu?

  V takovém případě platí rozhodnutí členského státu pouze na jeho vlastním území. Pokud občan opustí zemi, která uvalila trest, mají orgány povinnost průkaz vrátit.

Existuje snížení věkové hranice 18 let pro řidičské oprávnění skupiny B?
TOP
 • Existuje snížení věkové hranice 18 let pro řidičské oprávnění skupiny B?

  Článek 6(2) směrnice 91/439/EEC s touto možností počítá: Členské státy mohou udělit výjimku a vydat řidičské oprávnění od věku 17 let.

 • Jsou řidičské průkazy skupiny B vydané držitelům mladším 18 let uznávány ostatními členskými státy?

  Článek 6(3) směrnice 91/439/EEC stanoví, že členské státy mohou na svém území odmítnout uznání platnosti průkazů vydaných řidičům pod 18 let.

Situace týkající se zemí mimo EU
TOP
 • Co musím udělat, pokud mám řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Evropskou unii?

  Členské státy nejsou povinovány takové průkazy uznávat, dokonce i když byly uznány jedním z nich. Obraťte se na příslušné národní úřady a zjistěte, zda váš řidičský průkaz uznají.

 • Co musím udělat, pokud jsem držitelem mezinárodního řidičského oprávnění?

  Mezinárodní řidičský průkaz není ničím víc než dokumentem, který překládá váš národní řidičský průkaz do angličtiny. Může sloužit například ke zjednodušení kontrol na okraji silnice nebo výměnu oprávnění. Budete potřebovat také platný národní řidičský průkaz ze země, která vydala mezinárodní řidičský průkaz.

  Chcete-li zjistit, zda potřebujete mezinárodní řidičský průkaz, obraťte se na úřady v zemi, kterou chcete navštívit.

Zmenšit písmoZvětšit písmoPoslat dálVerze pro tisk