Under maintenance

свидетелства за управление

Driving licence icon

 

Образец на Общността за свидетелства за управление на превозни средства
Взаимно признаване
Категории превозни средства
Издаване на свидетелства за управление
Подновяване на свидетелства за управление
Откраднато или изгубено свидетелство за управление
Отнемане, анулиране и временно отнемане на свидетелства за управление
Минимална възраст
Ситуации, свързани със страни извън ЕС
 
Образец на Общността за свидетелства за управление на превозни средства
TOP
 • Трябва ли да сменя старото си свидетелство за управление с ново по образеца на Общността?

  Не, старите национални свидетелства за управление важат до изтичане на срока им на валидност. Но сте длъжни да ги подновите преди изтичането на този срок. Срокът на валидност е посочен на свидетелството ви за управление, но ако по-кратък срок се изисква по законодателството на държавата-членка, в която живеете, този по-кратък срок е в сила. Възможно е и по-рано да смените свидетелството си, като подадете специално заявление. Тогава ще ви се издаде ново свидетелство по образеца на Общността за категории, които съответстват на категориите, посочени в старото свидетелство.

 • Какво ще се промени, когато подменя свидетелството си за управление с ново по образеца на Общността?

  Нищо няма да се промени – нито по отношение на правата ви, нито по отношение на взаимното признаване, с изключение на някои особено специални случаи. Но притежаването на ново свидетелство за управление по образеца на Общността ще улесни признаването на вашите права, както и процедурите с административните органи в държавата по пребиваване.

 • Трябва ли да нося със себе си свидетелството си за управление винаги, когато шофирам?

  Това зависи от националните органи в държавите-членки. Но когато пътувате в друга страна, съветваме ви настоятелно да носите със себе си свидетелството за управление, тъй като това е задължително в повечето държави-членки.

 • Националните категории, посочени в свидетелството ми за управление, важат ли и в други държави?

  Националните категории са посочени на свидетелството за управление, но все още не са хармонизирани със законодателен акт на Общността. Те не трябва да се бъркат с хармонизираните факултативни подкатегории (A1, B1, C1, C1+E, D1 и D1+E), които може да са обект на взаимно признаване в случай на промяна на държавата по обичайно пребиваване.

  Пример за национална категория е категория T (трактор), която не съответства на хармонизирана категория или подкатегория на Общността. В този случай, държавата-членка, в която искате да подмените свидетелството си за управление, не е длъжна да признае националната категория и може да не я впише в свидетелството ви.

 • Мога ли да поискам да ми се издаде свидетелство под формата на пластмасова карта?

  Държавите-членки сами решават дали да изберат образеца на пластмасова карта или на хартия. Шофьори, които желаят да сменят свидетелството си, не могат да избират един от двата образци на Общността. Те ще получат този образец, който е избрала държавата-членка по пребиваването им.

Взаимно признаване
TOP
 • Вече имам свидетелство за управление, издадено от една държава-членка, но установявам пребиваването си в друга. Ще се признава ли свидетелството ми за управление?

  Член 1(2) на Директива 91/439/ЕИО посочва, че свидетелствата за управление, издадени в друга държава-членка, се признават от приемащата държава-членка. Това означава, че вече не сте длъжни да подменяте свидетелството си за управление, ако обичайното ви пребиваване в момента е в държава-членка, различна от тази, която го е издала.

  Но ако свидетелството ви за управление е издадено при смяна на свидетелство за управление, издадено от страна, която не е членка на ЕС, държавите-членки не са длъжни да го признаят. Свържете се със съответните национални органи, за да разберете дали ще се признава свидетелството ви за управление.

 • Ще се признават ли свидетелства за управление по старите образци?

  Да, свидетелствата за управление по старите образци се признават взаимно от държавите-членки. Макар Директива 91/439/ЕИО да въвежда принципа на взаимно признаване на свидетелствата за управление, сроковете на валидност на свидетелствата за управление не са хармонизирани от законодателството на Общността. Това означава, че доста голям брой различни образци на свидетелства за управление (над 110) все още са валидни и се използват в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Повечето от тях нямат нищо общо с образеца на Общността.

 • Сменил съм обичайното си пребиваване. Новата държава-членка по пребиваване има ли право да прилага по-строги правила на валидност или медицински прегледи?

  Член 1(3) на Директива 91/439/ЕИО дава право на държавите-членки да прилагат спрямо притежател на свидетелство за управление, издадено в друга държава-членка,  който установява обичайното си пребиваване на тяхна територия, същите срокове на валидност и същата периодичност на медицинските прегледи, каквито се прилагат за притежатели на техните национални свидетелства за управление. Новият срок на валидност влиза в сила от датата на установяване на пребиваването в съответната държава. За да разберете какъв е приложимият срок на валидност, съветваме ви да погледнете сравнителната таблица на сроковете на валидност, дадена в Част I, раздел B.1 на Тълкувателно съобщение на Комисията относно издаването на свидетелства за управление на МПС в Общността (публикувано на 28 март 2002 г.) и да се консултирате с местните органи, които издават свидетелства за управление в държавата по пребиваване.

Категории превозни средства
TOP
 • Вече имам свидетелство за управление, издадено от една държава-членка, и искам да добавя към него друга категория. Какво трябва да направя?

  Трябва да подадете заявление до съответните органи на държавата, в която сте установили обичайното си пребиваване. Оригиналното ви свидетелство за управление ще бъде сменено тогава, когато се добави новата категория.

 • Ако подменя старото си свидетелство за управление с ново, ще мога ли да управлявам същите превозни средства?

  Ако смените старото си свидетелство с ново или ви се издаде дубликат (в случай на изгубено или повредено свидетелство), категориите, посочени на новия образец, са до голяма степен същите като тези на старото свидетелство. Имате право да управлявате същите категории превозни средства както и преди.

 • Имам свидетелство за управление категория B (< 3500 кг). Какъв тип ремарке мога да прикачвам към превозното средство, което управлявам, без да е необходимо да получавам свидетелство категория B+E?

  Свидетелство за категория B ви дава право да управлявате:

  • Моторни превозни средства с максимално разрешено тегло (МАМ) до 3 500 килограма и с не повече от осем места плюс мястото на водача; към моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке с максимална допустима маса до 750 килограма;
  • композиции от влекач от категория В и ремарке, ако максималното разрешено тегло на композицията не надвишава 3500 килограма и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата на теглещото превозно средство без товар.

  Свидетелство за управление за категория B+E се изисква за всички други композиции, състоящи се от превозно средство с максимално разрешено тегло до 3 500 килограма и ремарке.

  Следната таблица дава примери за типа свидетелство за управление, което се изисква в различните случаи:

  Превозно средство категория B

  Маса без товарMAMMAM на ремаркетоMAM на композициятаСвидетелство за управлениеКоментар
  1025 кг1450 кг850 кг2300 кгBМаса на теглещото превозно средство без товар > MAM на ремаркето и MAM на композицията < 3500 кг
  890 кг1375 кг925 кг2300 кгB+EМаса на теглещото превозно средство без товар < MAM на ремаркето; MAM на ремаркето > 750 кг
  1875 кг2955 кг745 кг3700 кгBMAM на ремаркето < 750 кг
  1875 кг2850 кг850 кг3700 кгB+EMAM на ремаркето > 750 кг и MAM на композицията > 3500 кг
 • Могат ли държавите-членки да установяват по-строги критерии за издаване на някои категории свидетелства за управление?

  Директива 91/439/ЕИО посочва, че по отношение на категория A1 държавите-членки могат да установяват допълнителни ограничения.

 • Позволено ли е да се управлява превозно средство категория B1 със свидетелство за управление за категории A1 или A?

  Държавите-членки могат да позволят това, но само на тяхна територия.

 • Позволено ли е да се управлява превозно средство категория A1 със свидетелство за управление за категория B?

  Държавите-членки могат да позволят това, но само на тяхна територия.

 • Мога ли да управлявам мощен мотоциклет без никакви ограничения?

  Обикновено за управлението на мощен мотоциклет се изисква двегодишен опит. Но това изискване може да отпадне, ако кандидатът е на възраст не по-малко от 21 години и е положил успешно специален изпит за проверка на уменията и поведението (държавите-членки сами решават дали да предоставят подобна възможност за „пряк достъп”).

Издаване на свидетелства за управление
TOP
 • Нямам свидетелство за управление и желая такова да ми бъде издадено. Какви са условията за това?

  Трябва да отговаряте на следните условия:

  • Трябва да имате обичайно пребиваване на територията на държавата-членка, в която подавате заявление за издаване на свидетелство.
  • Трябва успешно да положите теоретичен и практически изпит.
  • Трябва да отговаряте на медицинските изисквания (физическа и психическа годност).
  • Трябва да отговаряте на минималните възрастови условия за издаване на свидетелство за управление за съответната категория превозно средство.
  • Не може да притежавате повече от едно свидетелство за управление, издадено от една и съща държава-членка, дори ако свидетелството ви е било отнето или временно отнето.
 • Студент съм и смятам да живея в друга държава от Европейския съюз, където да продължа обучението си. Искам да получа свидетелство за управление. Къде да подам заявление?

  Директива 91/439/EEC включва факултативна разпоредба за студенти, които учат в друга държава. Те могат да кандидатстват за свидетелство за управление както в държавата по обичайно пребиваване, така и в държавата по произход.

  Според член 9 от Директива 91/439/ЕИО „обичайно пребиваване” означава мястото, където дадено лице обикновено живее, тоест повече от 185 дни през календарна година, поради лични или трудови връзки или, ако лицето няма трудови връзки, поради лични връзки, които сочат тясна обвързаност на кандидата с мястото, където живее.

  Следването в университет или друго учебно заведение не се счита за смяна на обичайното пребиваване.

  Но член 7(1)(б) от Директива 91/439/ЕИО посочва, че свидетелства за управление се издават при условие, че кандидатите или имат обичайно пребиваване на територията на държавата-членка, издаваща свидетелството, или могат да представят доказателства, че учат там най-малко от шест месеца.

  В този случай, студенти, желаещи да получат свидетелство за управление, могат да подадат заявление както до компетентните органи в държавата по произход, така и в приемащата държава.

 • Искам да получа свидетелство за управление категория B. На какви медицински условия трябва да отговарям?

  Приложение III към Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление посочва минималните изисквания за физическа и психическа годност, на които трябва да отговарят водачите на превозни средства.

  От кандидатите за категория B се изисква да преминат медицински преглед, ако стане очевидно, докато се извършват необходимите формалности или по време на изпитите, които трябва да преминат, преди да получат свидетелство за управление, че имат едно или няколко от заболяванията, упоменати в приложението (например, проблеми със слуха, сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, неврологични заболявания и др.).

  Вижте раздела „ПРИНЦИПИ – Прерогативи на държавата-членка по пребиваване“ за допълнителна информация, особено за разликите между Група I и Група II.

 • Искам да стана шофьор на автобус. На какви медицински изисквания трябва да отговарям?

  В този случай кандидатите попадат в Група 2 от класификацията, установена с Директива 91/439/ЕИО. Те преминават медицински преглед, преди свидетелство за управление да им бъде издадено за първи път, и след това преминават периодични медицински прегледи съгласно предвиденото в националното законодателство.

  Вижте раздела „ПРИНЦИПИ – Прерогативи на държавата-членка по пребиваване“ за допълнителна информация, особено за разликите между Група I и Група II.

 • Как се провежда изпитът за придобиване на свидетелство за управление?

  Начинът, по който се провежда изпитът за придобиване на свидетелство за управление, е описан в Приложение II към Директива 91/439/ЕИО. Изпитът се състои от два етапа. Първият изпит проверява теоретичните познания на кандидатите. Вторият се състои от практически изпит за проверка на уменията на кандидата да шофира и поведението му в реални пътни условия.

 • Може ли да имам две свидетелства за управление, издадени от различни държави-членки?

  Член 7(5) от Директива 91/439/ЕИО ясно посочва, че никой не може да притежава свидетелство за управление от повече от една държава-членка. Това включва и отнетите свидетелства.

Подновяване на свидетелства за управление
TOP
 • Скоро изтича срокът на валидност на свидетелството ми за управление. Къде да подам заявление за подновяването му?

  Трябва да подновите свидетелството си за управление преди изтичане на срока му на валидност като подадете заявление до компетентните органи на държавата, в която е обичайното ви пребиваване.

 • От Холандия съм и имам свидетелство за управление за категория B с ограничен срок. Местя се във Франция, където свидетелствата за управление за категория B се издават за неограничен срок. Скоро изтича срокът на холандското ми свидетелство. Какъв ще бъде срокът на валидност на новото ми свидетелство за управление?

  За да подновите свидетелството си за управление, трябва да подадете заявление до властите в държавата, в която е обичайното ви пребиваване. Те ще ви издадат национално свидетелство за управление, което ще притежава специфичните за него характеристики.

  В дадения пример, когато изтече срокът на свидетелството ви, ще трябва да подадете заявление до френските власти. Следователно, ще получите френско свидетелство с неограничен срок на валидност.

 • След като съм установил обичайното си пребиваване в друга държава-членка, мога ли да подновя свидетелството си за управление в държавата по произход?

  Не, в този случай не е възможно да кандидатствате в държавата по произход за подновяване на свидетелството си за управление. Трябва да подадете заявление до компетентните органи в държавата по обичайно пребиваване. Не е възможно да избирате в коя от двете държави да подновите свидетелството си за управление.

 • Трябва ли да премина медицински преглед при подновяване на свидетелството ми за управление при изтичане на срока му на валидност?

  Когато изтече срокът на валидност на свидетелството ви за управление и то трябва да се поднови, може да се изисква медицинско удостоверение. Това изискване е различно в различните държави-членки. Затова трябва да се свържете с компетентните национални органи в страната по пребиваване.

 • Когато подновявам свидетелството си за управление в друга държава-членка, трябва ли да представям превод на свидетелството?

  Не, не е необходимо да представяте превод на свидетелството си за управление при подновяването му в друга държава-членка. Директива 91/439/ЕИО посочва, че държавата-членка, която извършва смяната, трябва да провери валидността на представеното за смяна свидетелство. Следователно, това е задължение на приемащата държава-членка. Но държавите-членки са длъжни да си помагат взаимно при прилагането на директивата и при необходимост да разменят информация.

 • При подновяването запазвам ли придобитите си права?

  По принцип придобитите права се запазват при подновяване на свидетелство за управление.

  Решение на Комисията 2008/766/EО от 25 август 2008 година относно съответствията между категориите свидетелства за управление на моторни превозни средства  потвърждава този принцип.

  Но все още в някои области, напр. медицински прегледи, се прилагат националните разпоредби. Съветваме ви да се допитате до компетентните национални органи.

Откраднато или изгубено свидетелство за управление
TOP
 • Какво да направя, ако притежавам свидетелство за управление, издадено от държава-членка, но то е изгубено или откраднато?

  Член 8(5) от Директива 91/439/ЕИО се отнася до този случай: подмяна на свидетелство за управление, което е било изгубено или откраднато, може да се направи при компетентните органи на държавата по обичайно пребиваване на притежателя; тези органи извършват подмяната на базата на информацията, с която разполагат или, ако случаят го изисква, на базата на доказателства от компетентните власти на държавата-членка, която е издала оригиналното свидетелство.

  Тук се прави разграничение между две различни ситуации:

  • Ако сте установили обичайното си пребиваване в държавата, която е издала свидетелството за управление, може да поискате дубликат на оригиналното свидетелство.
  • Ако обичайното ви пребиваване е в държава-членка на ЕС или държава от ЕИП, която е различна от държавата, която е издала свидетелството за управление, не можете да поискате дубликат на оригиналното свидетелство. Държавата-членка по обичайното пребиваване издава ново свидетелство на базата на информацията, с която разполага.
Отнемане, анулиране и временно отнемане на свидетелства за управление
TOP
 • Какво трябва да направя при отнемане на свидетелството ми за управление в държавата по пребиваване?

  Ако държавата по обичайно пребиваване е различна от държавата, издала свидетелството за управление, ефектът от санкциите е еднакъв. Административното и наказателното законодателство на държавата по пребиваване се прилага с пълна сила. Документът се отнема (или, ако случаят го изисква, в него се вписва ограничение).

 • Какво трябва да направя при отнемане на свидетелството ми за управление в държава, различна от държавата по пребиваване?

  В този случай решението на държавата-членка се прилага единствено на нейната територия. Когато гражданинът напуска страната, която е наложила санкцията, властите са длъжни да му върнат свидетелството за управление.

Минимална възраст
TOP
 • Има ли някакви изключения от условието за минимална възраст от 18 години за управление на превозно средство категория B?

  Член 6(2) от Директива 91/439/ЕИО предвижда тази възможност. Държавите-членки могат да направят изключения и да издават съответните свидетелства за управление след навършване на 17 години.

 • Свидетелства за управление за категория B, издадени на лица на възраст под 18 години, признават ли се в други държави-членки?

  Член 6(3) от Директива 91/439/ЕИО посочва, че държавите-членки имат право да отказват да признаят за валидни на тяхна територия свидетелства за управление, издадени на водачи, чиято възраст е под 18 години.

Ситуации, свързани със страни извън ЕС
TOP
 • Какво да направя, ако имам свидетелство за управление, издадено от страна извън Европейския съюз?

  Държавите-членки не са длъжни да признаят подобно свидетелство за управление, дори и то вече да е било признато за валидно от някоя от тях. Свържете се с националните органи, за да разберете дали ще признаят свидетелството ви.

 • Какво да направя, ако притежавам международно свидетелство за управление?

  Международното свидетелство за управление представлява само един документ, който е превод на английски език на националното ви свидетелство за управление. То може да ви послужи, например, за улеснение при проверки на пътя или при подмяна на свидетелства за управление. Трябва да имате и валидно национално свидетелство за управление, издадено от държавата, издала международното свидетелство.

  За да разберете дали ви е необходимо международно свидетелство, обърнете се към органите на страната, която възнамерявате да посетите.

Намаляване на шрифтаУвеличаване на шрифтаИзпрати на приятелВерсия за печат