Kontakta oss

Sök svaret på din fråga bland våra populära ämnen.

Körkort

Gemenskapskörkortet

Till början

Måste jag byta ut mitt gamla körkort mot ett nytt gemenskapskörkort?

Nej, de gamla nationella körkorten är giltiga tills dess att de går ut. Det är dock obligatoriskt att byta ut dem innan de upphör att gälla. Giltighetstiden står på ditt körkort, men om lagstiftningen i medlemsstaten där du bor anger en kortare period är det denna period som gäller. Du kan också begära att få byta ut ditt körkort tidigare. Du får då ett gemenskapskörkort med kategorier motsvarande dem som finns på ditt gamla körkort.

Till början

Vilka blir effekterna av att byta ut det gamla körkortet mot ett gemenskapskörkort?

Inget förändras i fråga om dina rättigheter eller det ömsesidiga erkännandet stater emellan, annat än i mycket speciella fall. Det nya gemenskapskörkortet gör det dock enklare för dig att utnyttja dina rättigheter. Dessutom underlättar det dina förehavanden med administrativa organ i ditt boendeland.

Till början

Måste jag alltid ha med mig körkortet när jag kör?

Det är upp till medlemsstaternas nationella myndigheter att besluta om. När du ska resa till ett annat land rekommenderas du dock ta med dig körkortet eftersom de flesta medlemsstater kräver det.

Till början

Är de nationella kategorierna som står på mitt körkort giltiga i andra länder?

Nationella kategorier finns angivna på körkortet men har ännu inte harmoniserats i gemenskapslagstiftningen. Dessa bör inte blandas ihop med de harmoniserade, valfria underkategorierna (A1, B1, C1, C1+E, D1 och D1+E) vilka kan erkännas ömsesidigt om den permanenta hemvisten ändras.

Ett exempel på en nationell kategori skulle kunna vara kategori T (traktor) som varken motsvarar en harmoniserad gemenskapskategori eller en underkategori. I det fallet har medlemsstaten där du vill byta ditt körkort ingen skyldighet att erkänna den nationella kategorin och behöver således inte införliva den på ditt körkort.

Till början

Kan jag begära att få ett körkort i form av ett plastkort?

Medlemsstaterna kan välja mellan körkort av plast eller papper. Förare som önskar byta ut sitt körkort har ingen möjlighet att välja mellan de två typerna. De får helt enkelt den körkortstyp som den medlemsstat där de är bosatta har valt.

Ömsesidigt erkännande

Till början

Jag har redan ett körkort utfärdat av en medlemsstat och ska nu bosätta mig i en annan medlemsstat. Är mitt körkort godkänt i det nya landet?

Artikel 1.2 i direktiv 91/439/EEG slår fast att körkort som utfärdats i en annan medlemsstat måste erkännas i den stat där körkortsinnehavaren bosatt sig. Därför är du inte längre skyldig att byta ut ditt körkort om du nu har din permanenta hemvist i ett annan medlemsstat än den som utfärdade körkortet.

Om ditt körkort utfärdats i utbyte mot ett körkort som är utfärdat i ett land utanför EU har medlemsstaterna däremot ingen skyldighet att erkänna det. Kontakta de berörda nationella myndigheterna om du vill veta huruvida ditt körkort är godkänt eller inte.

Till början

Kommer de gamla körkorten fortfarande att vara godkända?

Ja, medlemsstaterna är skyldiga att ömsesidigt erkänna de gamla typerna av körkort. Även om principen om ömsesidigt erkännande av körkort har slagits fast i direktiv 91/439/EEG är giltighetsperioderna för körkort ännu inte harmoniserade i gemenskapslagstiftningen. Det betyder att ett mycket stort antal olika körkortstyper (fler än 110) fortfarande är giltiga och i bruk i länderna i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De flesta av dem saknar likhet med gemenskapskörkortet.

Till början

Jag har bytt hemvist. Har mitt nya bosättningsland rätt att tillämpa mer restriktiva regler beträffande giltighet och läkarundersökningar?

Artikel 1.3 i direktiv 91/439/EEG slår fast att medlemsstater får tillämpa samma bestämmelser om giltighetstid och frekvens på läkarundersökningar för körkortsinnehavare som förlagt sin permanenta hemvist till en annan medlemsstat än den som har utfärdat körkortet som för innehavarna av de egna nationella körkorten. Den nya giltighetstiden gäller med verkan från det datum då du bosätter dig i det nya landet. För att ta reda på vilken giltighetstid som gäller rekommenderas du läsa jämförelsen mellan giltighetstider i del 1, avsnitt B.1 i Tolkningsmeddelande från kommissionen om körkort inom gemenskapen (publicerat den 28 mars 2002). Du bör också rådfråga de lokala körkortsmyndigheterna i ditt boendeland.

Fordonskategorier

Till början

Jag har redan ett körkort utfärdat av en medlemsstat och skulle nu vilja lägga till en kategori på körkortet. Hur ska jag gå tillväga?

Du ska skicka in en begäran till de relevanta myndigheterna i det land när du har din permanenta hemvist. Ditt ursprungliga körkort byts ut då den nya kategorin läggs till.

Till början

Om jag byter ut mitt gamla körkort mot ett nytt, kommer jag ändå att kunna köra samma fordon?

Om du byter ut ett gammalt körkort mot ett nytt eller om en dubblett utfärdas (om ditt körkort kommer bort eller blir förstört) är kategorierna på det nya körkortet i stort sett identiska med kategorierna på det gamla. Du har rätt att köra samma kategorier av fordon som tidigare.

Till början

Jag har ett B-körkort (< 3 500 kg). Vilken typ av släpvagn kan jag koppla till det fordon jag kör utan att behöva skaffa ett B+E-körkort?

Ditt B-körkort är allt du behöver för att köra:

  • motorfordon med en tillåten totalvikt (MAM, maximum authorised mass) på högst 3 500 kg och med högst åtta säten förutom förarsätet; motorfordon i denna kategori kan kombineras med en släpvikt vars högsta tillåtna totalvikt inte överstiger 750 kg;
  • fordonskombinationer med ett dragfordon i kategori B och en släpvagn, under förutsättning att den tillåtna totalvikten för fordonskombinationen inte överstiger 3 500 kg och den högsta tillåtna totalvikten för släpvagnen inte överstiger dragfordonets tomvikt.

Ett B+E-körkort krävs för alla andra kombinationer av fordon med en tillåten totalvikt på högst 3 500 kg och en släpvagn.

I tabellen nedan kan du se exempel på vilken typ av körkort som krävs i olika situationer:

Fordon i kategori B

TomviktMAMMAM för släpvagnenMAM för fordonskombinationenKörkort som erfordrasKommentarer
1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBTomvikten för dragfordonet > MAM för släpvagnen och MAM för fordonskombinationen < 3 500 kg
890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+ETomvikten för dragfordonet < MAM för släpvagnen; MAM för släpvagnen > 750 kg
1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBMAM för släpvagnen < 750 kg
1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EMAM för släpvagnen > 750 kg och MAM för fordonskombinationen > 3 500 kg

Till början

Får medlemsstaterna införa mer restriktiva kriterier för att utfärda vissa körkortskategorier?

För kategori A1 fastställs det i direktiv 91/439/EEG att medlemsstater har rätt att införa mer restriktiva standarder.

Till början

Är det tillåtet att framföra ett fordon av kategori B1 för personer med A1- eller A-körkort?

Medlemsstaterna får tillåta detta, men då bara när det gäller körning inom eget territorium.

Till början

Är det tillåtet att framföra ett fordon av kategori A1 för personer med B-körkort?

Medlemsstaterna får tillåta detta, men då bara när det gäller körning inom eget territorium.

Till början

Får jag köra en tung motorcykel utan några inskränkningar?

Vanligtvis krävs det två års praktisk erfarenhet för att köra en tung motorcykel. Detta krav kan dock åsidosättas om den som ansöker är minst 21 år gammal och har blivit godkänd i ett särskilt test av färdigheter och beteende. (Medlemsstaterna får själva bestämma om de vill tillämpa den här typen av ”direkt behörighet”.)

Utfärdande av körkort

Till början

Jag har inget körkort men jag skulle vilja ha ett. Vilka formaliteter måste jag genomgå?

Du måste uppfylla flera villkor:

  • Du måste ha din permanenta hemvist i den medlemsstat där du ansöker.
  • Du måste klara teoriprov och praktiska prov.
  • Du måste uppfylla de medicinska kraven (på fysisk och mental lämplighet).
  • Du måste uppfylla kraven på minimiålder för den relevanta fordonskategorin.
  • Du får inte inneha fler än ett körkort utfärdat av samma medlemsstat, även om ditt körkort har ogiltigförklarats eller dragits in.

Till början

Jag är studerande och ska bosätta mig i ett annat EU-land för att fortsätta med mina studier. Jag vill skaffa körkort. I vilket land ska jag ansöka?

I direktiv 91/439/EEG föreskrivs om en alternativ lösning för studerande som ska studera i ett annat land. De kan ansöka i det land där de har sin permanenta hemvist eller i sitt ursprungsland.

I artikel 9 i direktiv 91/439/EEG definieras ”permanent bosättningsort” som den plats där en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där han eller hon bor.

Studier vid universitet eller annan skola räknas inte som att permanenta bosättningsorten ändras.

I artikel 7.1b i direktiv 91/439/EEG slås det dock fast att körkort utfärdas till sökande som antingen har sin permanenta bosättningsort i den medlemsstat som utfärdar körkortet eller som kan intyga att de har studerat där i minst sex månader.

I detta fall kan studerande som vill skaffa körkort ansöka hos myndigheterna i sitt ursprungsland eller hos myndigheterna i värdlandet.

Till början

Jag vill skaffa B-körkort. Vilka medicinska krav måste jag uppfylla?

I bilaga 3 till direktiv 91/439/EEG om körkort fastställs de minimikrav i fråga om fysisk och psykisk lämplighet som förare måste uppfylla.

Sökande av B-körkort är skyldiga att genomgå en läkarundersökning om det i samband med de obligatoriska formaliteterna eller under de prov som de måste göra för att erhålla körkort framkommer att de har ett eller flera av de medicinska problem som nämns i bilagan (problem med hörseln, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar osv.).

I avsnittet ”PRINCIPER – Prerogatives of the Member State of residence” kan du hitta mer information, i synnerhet om skillnaden mellan grupp 1 och grupp 2.

Till början

Jag vill bli bussförare. Vilka medicinska krav måste jag uppfylla?

Den typen av sökande tillhör grupp 2 i klassificeringen i direktiv 91/439/EEG. De måste alltid genomgå en medicinsk undersökning innan ett körkort utfärdas för första gången och de måste därefter genomgå alla periodiskt återkommande undersökningar som den nationella lagstiftningen kräver.

I avsnittet ”PRINCIPER – Prerogatives of the Member State of residence” kan du hitta mer information, i synnerhet om skillnaden mellan grupp 1 och grupp 2.

Till början

Hur går körprovet till?

Körprovet går till på det sätt som beskrivs i bilaga 2 till direktiv 91/439/EEG. Provet är indelat i två steg. I det första steget testas de teoretiska kunskaperna hos den som ansöker om körkort. Det andra steget består av ett praktiskt prov för att säkerställa att den sökande kan uppvisa den förmåga och det beteende som krävs för att köra ett motorfordon.

Till början

Får man ha två körkort utfärdade av olika medlemsstater?

I artikel 7.5 i direktiv 91/439/EEG slås det klart och tydligt fast att det inte är tillåtet att inneha körkort i mer än en medlemsstat. Detta inbegriper även indragna körkort.

Förnyande av körkort

Till början

Mitt körkort går snart ut. Var ansöker jag om att få ett nytt?

Du måste förnya ditt körkort innan det går ut. Detta gör du genom att skicka en ansökan till myndigheterna i det land när du har din permanenta hemvist.

Till början

Jag är från Nederländerna och har ett tidsbegränsat B-körkort. Jag ska flytta till Frankrike där man utfärdar B-körkort utan tidsbegränsning. Mitt holländska körkort går snart ut. Vilken giltighetstid kommer mitt nya körkort att få?

För att kunna förnya ditt körkort måste du ansöka hos myndigheterna i det land där du har din permanenta hemvist. Dessa utfärdar sedan ett nationellt körkort med alla erforderliga särdrag.

I det här fallet måste du ansöka hos de franska myndigheterna när ditt körkort går ut. Du får då ett franskt körkort med obegränsad giltighetstid.

Till början

När jag har bosatt mig i en annan medlemsstat, kan jag då förnya körkortet i mitt ursprungsland?

Nej. I det fallet går det inte att ansöka om förnyat körkort i ditt ursprungsland. Du måste ansöka hos myndigheterna i det land där du har din permanenta hemvist. Man får inte välja mellan de två länderna när man ska ansöka om förnyat körkort.

Till början

Måste jag genomgå läkarundersökning för att kunna förnya mitt körkort när det går ut?

När ditt körkort går ut och måste förnyas kan ett läkarintyg komma att behövas. Kraven ser olika ut i olika medlemsländer. Du rekommenderas därför att kontakta de nationella myndigheterna i det land där du bor.

Till början

När jag ansöker om förnyat körkort i en annan medlemsstat, måste jag då bifoga en översättning av mitt körkort?

Nej, du behöver inte göra en översättning av ditt körkort när det ska förnyas i en annan medlemsstat. I direktiv 91/439/EEG föreskrivs det att den medlemsstat som verkställer utbytet måste undersöka om det inskickade körkortet fortfarande är giltigt. Översättningen är därför värdmedlemsstatens ansvar. Medlemsstater är dock skyldiga att bistå varandra i tillämpningen av direktivet samt, om behov föreligger, utbyta information med varandra.

Till början

Får jag behålla mina förvärvade rättigheter när jag förnyar körkortet?

Den generella principen är att förvärvade rättigheter bibehålls när ett körkort förnyas.

I kommissionens beslut 2008/766/EG av den 25 augusti 2008 om överensstämmelse mellan olika kategorier av körkort bekräftas denna princip.

De nationella kraven gäller fortfarande på vissa områden, till exempel läkarundersökningar. Du rekommenderas att rådfråga de nationella myndigheterna

Stöld eller förlust av körkort

Till början

Vad ska jag göra om jag har ett körkort utfärdat av en medlemsstat men blir av med det på grund av förlust eller stöld?

Artikel 8.5 i direktiv 91/439/EEG tar upp detta: Vid förlust eller stöld av ett körkort får de behöriga myndigheterna i den stat där innehavaren har sin permanenta bosättningsort utfärda ett körkort som ersätter det förlorade. Dessa myndigheter utfärdar ersättningskörkortet på grundval av de uppgifter de har tillgängliga eller då så är lämpligt på grundval av ett intyg från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade det ursprungliga körkortet.

Det är nödvändigt att skilja mellan två olika situationer:

  • Om du har din permanenta bosättningsort i det land som utfärdade körkortet kan du begära att få en dubblett av ditt ursprungliga körkort.
  • Om är bosatt i ett annat EU- eller EES-land än det land som utfärdade körkortet kan du inte begära att få en dubblett av ditt ursprungliga körkort. Medlemsstaten där körkortsinnehavaren har sin permanenta bosättningsort utfärdar ett nytt körkort på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga.

Indragning, tillfälligt återkallande och ogiltigförklarande av körkort

Till början

Vad ska jag göra om mitt körkort dras in i mitt boendeland?

Även om landet där du har din permanenta bosättningsort är ett annat än landet som utfärdade körkortet är effekterna av straffet identiska. De administrativa och straffrättsliga lagarna i bosättningslandet är fullt tillämpliga. Dokumentet förblir indraget (eller så kan en restriktion anges på det, då så är lämpligt).

Till början

Vad ska jag göra om mitt körkort dras in i ett annat land än mitt boendeland?

I det fallet gäller medlemsstatens beslut endast inom det egna territoriet. När medborgaren lämnar landet som utdömde straffet är myndigheterna skyldiga att återlämna körkortet.

Minimiålder

Till början

Finns det några undantag från åldersgränsen på 18 år när det gäller framförande av fordon i kategori B?

Artikel 6.2 i direktiv 91/439/EEG förutser denna möjlighet. Medlemsstaterna får göra undantag och utfärda körkort till personer som fyllt 17 år.

Till början

Är B-körkort som utfärdats till personer under 18 år godkända i andra medlemsstater?

Artikel 6.3 i direktiv 91/439/EEG slår fast att medlemsstater inom sitt eget territorium får vägra att erkänna giltigheten av körkort som är utfärdade till personer som inte har fyllt 18 år.

Situationer relaterade till länder utanför EU

Till början

Vad ska jag göra om jag har ett körkort som är utfärdat i ett land utanför Europeiska unionen?

Medlemsstaterna har ingen skyldighet att erkänna ett sådant körkort även om det redan har blivit godkänt av en specifik medlemsstat. Kontakta de nationella myndigheterna för att få reda på om de erkänner ditt körkort.

Till början

Vad ska jag göra om jag har ett internationellt körkort?

Ett internationellt körkort är inget annat än ett dokument som översätter ditt nationella körkort till engelska. Det kan exempelvis användas för att underlätta vägkontroller eller utbyte av körkort. Du behöver också ett giltigt nationellt körkort från den stat som utfärdade det internationella körkortet.

För att få reda på om du behöver ett internationellt körkort bör du kontakta myndigheterna i det land som du ska resa till.

Mindre textstorlekStörre textstorlekTipsa om sidanUtskriftsvänlig version

Hittade du inte svaret på din fråga?