EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Startsida

Rättigheter för passagerare som reser med vattenburna transportmedel

Förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar offentliggjordes den 17 december 2010 som förordning 1177/2010. Det träder i kraft den 18 december 2012. Rättigheterna börjar alltså gälla först den dagen.

Förordningen ska tillämpas på passagerare som reser

  • med passagerartransport där ombordstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium,
  • med passagerartransport där ombordstigningshamnen är belägen utanför en medlemsstats territorium och landstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium, förutsatt att transporten genomförs av en unionstransportör,
  • på en kryssning där ombordstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium.

Förordningen gäller dock inte passagerare som reser med fartyg som är certifierade för högst 12 passagerare, med fartyg som har en besättning med ansvar för fartygets drift som inte uppgår till fler än tre personer eller när sträckan för den totala passagerartransporten understiger 500 meter enkel resa, på utflykts- och sightseeingturer eller med fartyg som inte drivs mekaniskt.

De nya rättigheterna omfattar bland annat följande:

I fråga om inställda resor eller förseningar med mer än 90 minuter:

  • Garanti om ersättning eller ombokning.
  • Lämplig assistans (t.ex snacks, måltider eller förfriskningar och, om det är nödvändigt, inkvartering upp till tre nätter, där ersättning utgår med upp till 80 euro per natt).

Vid försenad ankomst eller inställda resor:

  • Kompensation med mellan 25 och 50 % av biljettpriset.

Skydd för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet:

  • Icke-diskriminerande behandling och kostnadsfri assistans till personer med funktionshinder och nedsatt rörelseförmåga både i hamnterminaler och ombord på fartyg, samt ekonomisk ersättning vid förlust av eller skada på rörlighetshjälpmedel.

Rätt till information:

  • Minimiregler för information till samtliga resenärer före och under resan, samt allmän information om deras rättigheter i terminaler och ombord på fartyg.

Hantering av klagomål:

  • Förfarande för hantering av resenärers klagomål som ska inrättas av transportörer och hamnansvariga.
  • Oberoende nationella organ för genomförandet av förordningen och vid behov tillämpning av påföljder.

För mer information