EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Nariadenie č. 181/2011 bolo uverejnené 28. februára 2011 a jeho ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. marca 2013.

Nariadenie sa v plnej miere uplatňuje na diaľkové služby (t.j. nad 250 km), pričom len niektoré z jeho ustanovení sa uplatňujú na všetky služby, vrátane trás na kratšiu vzdialenosť.

Nové práva, ktoré platia v prípade služieb diaľkovej dopravy (t. j vzdialenosť nad 250 km), zahŕňajú okrem iného:

 • primeranú podporu (menšie občerstvenie, jedlo, občerstvenie, a prípadne aj ubytovanie v hoteli najviac na 2 noci v celkovej sume 80 EUR/noc, okrem prípadov nepriaznivých meteorologických podmienok a veľkých prírodných katastrof) v prípade zrušenia cesty alebo z dôvodu omeškania dlhšieho ako 90 minút pri trase, ktorá trvá viac ako tri hodiny;
 • záruku vrátenia cestovného alebo presmerovania z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania predpokladaného odchodu spoja dlhšieho ako 120 minút,
 • náhradu vo výške 50 % cestovného v prípade meškania predpokladaného odchodu spoja dlhšieho ako 120 minút, zrušenia cesty alebo ak prepravca neposkytne cestujúcemu presmerovanie alebo vrátenie cestovného
 • upovedomenie o zrušení cesty alebo omeškania pri odchode;
 • ochranu cestujúcich v prípade úmrtia, zranenia, straty alebo poškodenia spôsobených dopravnými nehodami, najmä pokiaľ ide o okamžité praktické potreby v prípade nehody (vrátane zabezpečenia ubytovania v hoteli najviac na dve noci v celkovej sume 80 EUR/noc);
 • osobitnú bezplatnú pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou na termináloch ako aj počas jazdy, a v prípade potreby bezplatnú dopravu pre sprevádzajúcu osobu.

V prípade všetkých služieb (vrátane tých na vzdialenosť menej než 250 km) budú uplatniteľné ešte tieto práva:

 • nediskriminácia cestujúcich v súvislosti s výškou cestovného a zmluvnými podmienkami založená priamo či nepriamo na štátnej príslušnosti;
 • nediskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich vybavenia alebo pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť v prípade nehody,
 • minimálne pravidlá poskytovania cestovných informácií všetkým cestujúcim pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na staniciach a on-line; ak je to možné, uvedené informácie sa na požiadanie poskytnú v prístupnom formáte presne vyhovujúcom osobám so zníženou pohyblivosťou;
 • postup vybavovania sťažností, ktorý musia dopravcovia sprístupniť všetkým cestujúcim;
 • nezávislé vnútroštátne orgány v každom členskom štáte, ktoré budú mať právo presadzovať nariadenie a prípadne ukladať pokuty.

VIAC INFORMÁCIÍ