EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Práva cestujúcich vodnou dopravou

Nariadenie o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave bolo uverejnené 17. decembra 2010 ako nariadenie č. 1177/2010. Účinnosť nadobudne 18. decembra 2012, dovtedy sa uvedené práva neuplatňujú.

Dané nariadenie sa uplatňuje vo vzťahu k cestujúcim:

  • v osobnej doprave, keď sa prístav nalodenia nachádza na území členského štátu;
  • v osobnej doprave, keď sa prístav nalodenia nachádza mimo územia členského štátu a prístav vylodenia sa nachádza na území členského štátu, ak prepravu prevádzkuje dopravca Únie;
  • na okružnej výletnej plavbe, keď sa prístav nalodenia nachádza na území členského štátu.

Nariadenie sa však neuplatňuje na cestujúcich na lodiach s osvedčením na prepravu najviac 12 cestujúcich, na lodiach, ktorej posádku zabezpečujúcu prevádzku tvoria najviac 3 osoby, alebo tam, kde sa celková služba poskytuje na trase kratšej než 500 m v jednom smere, na výletných a vyhliadkových trasách alebo na propeleroch bez mechanického pohonu.

Medzi nové práva okrem iného patrí:

V prípade zrušenia vyplávania alebo omeškania pri vyplávaní trvajúceho viac než 90 minút:

  • záruka vrátenia cestovného alebo presmerovania;
  • primeraná podpora (napríklad ľahké jedlo, strava, občerstvenie, a prípadne ubytovanie najviac na 3 noci s finančným pokrytím do 80 EUR/noc).

V prípade omeškania pri príchode alebo zrušenia plavby:

  • náhrada vo výške 25 % - 50 % z ceny cestovného lístka.

Ochrana osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou

  • nediskriminačné zaobchádzanie a osobitná bezplatná pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v prístavných termináloch a na palube lodí, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Právo na informácie:

  • minimálne pravidlá informovania všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na termináloch a palubách lodí.

Vybavovanie sťažností:

  • postup podávania sťažností, ktorý dajú cestujúcim k dispozícii prepravcovia a prevádzkovatelia terminálov;
  • zriadenie nezávislých vnútroštátnych orgánov na presadzovanie nariadenia, v prípade potreby aj uplatnením sankcií.

VIAC INFORMÁCIÍ