EURÓPSKA KOMISIA

Domov

Vaše práva pasažiera
v leteckej doprave

Začiatok poľa s obsahom
Batožina

Batožina

V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny môžete mať nárok na náhradu maximálne do výšky približne 1 220 EUR.

Letecké spoločnosti však nemožno brať na zodpovednosť vtedy, ak podnikli všetky opatrenia potrebné na to, aby zabránili škodám, ani vtedy, ak nebolo možné takéto opatrenia vykonať.
V prípade poškodenia batožiny musíte leteckej spoločnosti podať sťažnosť do siedmich dní od prijatia batožiny.
V prípade meškania batožiny je táto lehota maximálne 21 dní.

Videoklip na tému Batožina

Koniec poľa s obsahom

Stratili ste batožinu?Vytvoriť záložku a zdieľať

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:


  • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
  • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.

POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.