Navigatsioonitee

Additional tools

Air

ELis keelustatud lennuettevõtjate nimekiri

Tänu rangete nõuete tõhusale rakendamisele kuuluvad Euroopa lennuohutuse alased tulemused maailma parimate hulka. Euroopa Liit püüab kehtestada selliseid nõudeid kogu maailmas, tehes selleks tihedat koostööd liikmesriikide ohutusametitega, teiste riikide ja rahvusvaheliste lennundusorganisatsioonidega. Siiski tegutsevad mõned lennuettevõtjad siiani tingimustes, mis ei vasta põhilisele rahvusvaheliselt tunnustatud ohutuse tasemele.

Ohutuse täiendavaks parandamiseks otsustas Euroopa Komisjon tihedas koostöös kõigi liikmesriikide lennuohutuse ametitega keelata konkreetsete lennuettevõtjate tegevus Euroopa õhuruumis, kuna nad on tunnistatud ohtlikeks ja/või asjaomased asutused ei teosta nende suhtes piisavat järelevalvet.

Keelatud lennuettevõtjate nimekirjaga tutvumiseks võite alla laadida alloleva dokumendi (täielik loetelu) või teostada veebisaidil otsingu, klõpsates nupul „Otsi keelustatud lennuettevõtjaid”.

Laadi alla täielik nimekiri pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) – ajakohastatud 16/06/2016

Esimene nimekiri (A lisa) hõlmab kõiki lennufirmasid, kelle tegevus on Euroopas keelustatud. Teine nimekiri (B lisa) hõlmab lennuettevõtjaid, kelle tegevus on Euroopas piiratud konkreetsetel tingimustel. Mõlemat nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Enne nimekirjades esitatud teabe põhjal mis tahes meetmete võtmist peaksid kasutajad veenduma, et nende käsutuses on uusim versioon.

Viimane pressiteade: IP/16/2176, 16/06/2016

TEADE
  • ELi ohutusnimekiri (s.o ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu) on selliste lennuettevõtjate nimekiri, kelle suhtes Euroopa Komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning tuginedes ELi lennuohutuskomitee nõuandele, otsustas kohaldada kas täielikku või osalist tegevuskeeldu Euroopa Liidus seoses rahvusvaheliste ohutusnõuete täitmata jätmisega.
  • Kõigi ELi ohutusnimekirja kantud lennuettevõtjate täpse identiteedi kindlaksmääramiseks tehti suuri jõupingutusi, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni poolt lennuettevõtjale omistatud unikaalse tähtkoodi, sertifitseerimise riigi ja lennuettevõtja sertifikaadi (või lennutegevusloa) numbri (kui on teada) abil.
  • Sellest hoolimata ei olnud täielik kontroll kõigil juhtudel võimalik, näiteks teabe puudumise tõttu mõnede lennuettevõtjate puhul, kes tõenäoliselt tegutsevad tunnustatud rahvusvahelise lennundusrežiimi piirialal või üldse väljaspool seda. Seepärast ei saa välistada, et võib olla lennuettevõtjaid, kes ei ole keelatud, kuid mis tegutsevad juhuslikult sama ärinime all, nagu ELi ohutusnimekirja kantud lennuettevõtjagi.
  • Komisjon ei tea ka tingimata iga sellise lennuettevõtja nime ega muid andmeid, kes on sertifitseeritud riigis, mille kõikide lennuettevõtjate suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu. Kuigi sellise komisjonile tundmatu lennuettevõtja nime ei ole ELi ohutusnimekirja kantud, on selle ettevõtja tegevus Euroopa Liidus siiski keelatud, nagu see on kõigi asjaomases riigis registreeritud lennuettevõtjate puhul.
  • Lennuettevõtjal, kelle suhtes kehtib tegevuskeeld, võib lubada tegutseda Euroopa Liidus juhul, kui ta kasutab õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel, et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid. Õhusõiduki võib sellisel juhul varustada kaubamärgiga, nagu ta kuuluks keelustatud lennuettevõtjale.

Vastutuse välistamine

  • Käesolev teade on avaldatud üksnes teavitamise eesmärgil ning see ei ole õiguslikult siduv. Igal juhul on liidu õiguse tõlgendamisel lõplik õigus Euroopa Liidu Kohtul.
  • Euroopa Komisjon ei taga veebirakenduses esitatud teabe õigsust ega võta vastutust mis tahes kahju eest, mis võib tekkida selle veebirakenduse mis tahes moel kasutamisest.
  • ELi ohutusnimekirja ainuke autentne versioon on see, mis on lisatud viimasele kohaldatavale komisjoni rakendusmäärusele, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas,