Διαδρομή πλοήγησης

Additional tools

Air

Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕE

Το επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων στην Ευρώπη είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή αυστηρών προτύπων. Σε στενή συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας πτήσεων των κρατών μελών, άλλες χώρες και διεθνείς αεροπορικούς οργανισμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιωθούν αυτά τα πρότυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν σε συνθήκες που δεν πληρούν τα βασικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας.

Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – σε στενή συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας πτήσεων των κρατών μελών – αποφάσισε να απαγορεύσει σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν είναι ασφαλείς και/ή δεν εποπτεύονται επαρκώς από τις οικείες αρχές.

Για να δείτε τον κατάλογο με τις απαγορευμένες αεροπορικές εταιρείες, μπορείτε να τηλεφορτώσετε το παρακάτω έγγραφο (πλήρης κατάλογος) ή να κάνετε αναζήτηση σε αυτόν τον ιστότοπο πατώντας το κουμπί «αναζήτηση απαγορευμένων αεροπορικών εταιρειών».

Τηλεφόρτωση πλήρους καταλόγου pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) - επικαιροποιήθηκε στις 16/06/2016

Ο πρώτος κατάλογος (παράρτημα Α) περιλαμβάνει όλες τις αεροπορικές εταιρείες στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη. Ο δεύτερος κατάλογος (παράρτημα Β) περιλαμβάνει αεροπορικές εταιρείες οι οποίες μπορούν να εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη, αλλά υπό ορισμένους περιορισμούς. Και οι δύο κατάλογοι επικαιροποιούνται τακτικά και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση τις πληροφορίες των καταλόγων, όλοι οι χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχουν συμβουλευτεί τον πλέον πρόσφατο κατάλογο.

Τελευταίο σχετικό δελτίο Τύπου: IP/16/2176, 16/06/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  • Ο κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ («Κοινοτικός κατάλογος αερομεταφορέων στους οποίους απαγορεύεται η εκτέλεση πτήσεων εντός της Κοινότητας») είναι ένας κατάλογος αεροπορικών εταιρειών για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη ή μερική απαγόρευση εκτέλεσης πτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη τήρησης των διεθνώς ισχυόντων προτύπων ασφάλειας πτήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, και με βάση τη γνώμη της Επιτροπής της ΕΕ για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών.
  • Έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να εξακριβωθεί η ταυτότητα όλων των αεροπορικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, με την εισαγωγή, εάν είναι γνωστοί, των μοναδικών αλφαβητικών κωδικών που αποδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) σε κάθε αεροπορική εταιρεία, του κράτους πιστοποίησης και του αριθμού του πιστοποιητικού (ή της άδειας λειτουργίας) του αερομεταφορέα.
  • Εντούτοις, δεν κατέστη δυνατή η πλήρης εξακρίβωση σε όλες τις περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες που ενδεχομένως λειτουργούν στα όρια, ή τελείως εκτός του αναγνωρισμένου καθεστώτος της διεθνούς αεροπορίας. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες στις οποίες δεν έχει απαγορευτεί η εκτέλεση πτήσεων, αλλά που ενδεχομένως λειτουργούν υπό την ίδια εμπορική ονομασία με εταιρεία που περιέχεται στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ.
  • Επίσης, η Επιτροπή δεν γνωρίζει απαραιτήτως την ονομασία και άλλα στοιχεία κάθε αεροπορικής εταιρείας που έχει πιστοποιηθεί από χώρα της οποίας όλες οι αεροπορικές εταιρείες υπόκεινται σε απαγόρευση εκτέλεσης πτήσεων. Αν και η ονομασία μιας τέτοιας αεροπορικής εταιρείας, την οποία δεν γνωρίζει η Επιτροπή, μπορεί να μην αναγράφεται στον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, η εταιρεία θα απαγορεύεται να εκτελεί πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της απαγόρευσης όλων των αεροπορικών εταιρειών που είναι καταγεγραμμένες στα μητρώα αυτής της χώρας.
  • Οι αεροπορικές εταιρείες που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας, θα μπορούσαν να εκτελούν πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλήρη μίσθωση αεροσκάφους αεροπορικής εταιρείας που δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. Το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται στις εν λόγω πτήσεις θα μπορούσε να φέρει την ίδια εμπορική ονομασία ως να ανήκε στον στόλο της απαγορευμένης αεροπορικής εταιρείας.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

  • Η ανακοίνωση αυτή διατίθεται μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν έχει νομικά δεσμευτικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, η ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου αποτελεί, σε τελική ανάλυση, αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που θα προέκυπτε από οποιαδήποτε χρήση αυτής της διαδικτυακής εφαρμογής.
  • Η μόνη αυθεντική εκδοχή του καταλόγου ασφάλειας της ΕΕ είναι αυτή που επισυνάπτεται στον πλέον πρόσφατο ισχύοντα εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 474/2006 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.