Navigačný riadok

Additional tools

Air

Ďalšie informácie

Práva cestujúcich

Legislatíva EÚ vyžaduje, aby boli všetci cestujúci informovaní o totožnosti leteckej spoločnosti, ktorá vykoná let na letisko EÚ alebo z neho, príp. časť letu, ktorý začína alebo končí v EÚ. Ak dôjde k zmene prevádzkovateľa, cestujúci by mal byť pri najbližšej príležitosti informovaný o totožnosti novej leteckej spoločnosti.

Viac informácií o právach cestujúcich v EÚ.

Informácie o podkladoch
Legislatíva
  • Nariadenie (ES) č. 2111/2005 Európskeho parlamentu a Rady zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa ruší článok 9 Nariadenia 2004/36/ES
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006 ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005
  • zmenu vykonal...
    Nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2010 z 30. marca 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva