Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Parlamentsfrågor

2013-03-13

Utfärdat av: Europaparlamentet, Keith Taylor (Verts/ALE)
Angående: Clarifications regarding Transparency Register review


2013-01-24

Utfärdat av: Europaparlamentet, Nessa Childers (S&D)
Angående: Transparency register


2012-11-15

Utfärdat av: Europaparlamentet, Roberta Angelilli (PPE)
Angående: Information on the transparency and role of special interest lobby groups


2012-09-25

Utfärdat av: Europaparlamentet, David Casa (PPE)
Angående:  Transparency register


2012-08-14

Utfärdat av: Europaparlamentet, Marc Tarabella (S&D)
Angående: Register of lobbyists and transparency - Registre de transparence des lobbys


2012-07-02

Utfärdat av: Europaparlamentet, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Angående: Transparency Register


2012-06-26

Utfärdat av: Europaparlamentet, Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
Angående: Common Transparency Register inefficiency


2012-06-20

Utfärdat av: Europaparlamentet, Georgios Papanikolaou (PPE)
Angående: Report by Transparency International


2012-02-13

Utfärdat av: Europaparlamentet, David Campbell Bannerman (ECR)
Angående: Non-Governmental Organisation — definition


2012-01-23

Utfärdat av: Europaparlamentet, Nessa Childers (S&D)
Angående: Transparency Register


2012-01-19

Utfärdat av: Europaparlamentet, Monika Flašíková Beňová (S&D)
Angående: New legislation on EU transparency


2011-09-22

Utfärdat av: Europaparlamentet, Alyn Smith (Verts/ALE)
Angående: Insyn i forskningsfinansiering


2011-04-14

Utfärdat av: Europaparlamentet, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Angående: European Business Summit – register över intresseorganisationer


2011-03-22
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT
Utfärdat av: Europaparlamentet, Ivo Belet (PPE)
Angående: Ett gemensamt och bindande register över lobbyister


2010-11-23

Utfärdat av: Europaparlamentet, Richard Howitt (S&D)
Angående: Uppdelning av lobbyisters intressen


2010-10-12

Utfärdat av: Europaparlamentet, Alan Kelly (S&D)
Angående: Lobbyregister för EU-institutionerna


2010-09-28

Utfärdat av: Europaparlamentet, Andreas Mölzer (NI)
Angående: Lobbydatabas


2010-08-19

Utfärdat av: Europaparlamentet, Jens Rohde (ALDE)
Angående: Konsekvensanalyser


2010-07-13

Utfärdat av: Europaparlamentet, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Angående: 60 procent av de konsultföretag som bedriver lobbyverksamhet inom EU finns inte med i kommissionens öppna register över lobbyverksamhet


2010-06-16

Utfärdat av: Europaparlamentet, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Angående: Incitament för tankesmedjor och andra oregistrerade lobbyister att ansluta sig till kommissionens register över företrädare för intresseorganisationer


2010-05-06

Utfärdat av: Europaparlamentet, Nessa Childers (S&D)
Angående: Lobbyregister


2010-05-06

Utfärdat av: Europaparlamentet, Elena Oana Antonescu (PPE)
Angående: Förbättrad insyn i beslutsprocessen i EU:s institutioner: obligatorisk registrering av intressegrupper i ett enda register


2010-04-20

Utfärdat av: Europaparlamentet, Martin Ehrenhauser (NI)
Angående: Att fortsätta med det Europeiska öppenhetsinitiativet (ETI)


2009-12-14

Utfärdat av: Europaparlamentet, Claude Turmes (Verts/ALE)
Angående: Vem i Barroso II-kommissionen ska ansvara för uppföljningen av Europeiska öppenhetsinitiativet?


2009-11-30

Utfärdat av: Europaparlamentet, Hans-Peter Martin (NI)
Angående: Lobbyregistret


2009-10-14

Utfärdat av: Europaparlamentet, Cristiana Muscardini (PPE)
Angående: Scientologins utbredning


2009-04-29

Utfärdat av: Europaparlamentet, Marian Harkin (ALDE)
Angående: Pågående samråd


2009-02-27

Utfärdat av: Europaparlamentet, Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Angående: Vägledande förteckningar som ska bifogas kommissionens lagstiftningsförslag


2009-02-02

Utfärdat av: Europaparlamentet, Erik Meijer (GUE/NGL)
Angående: Motverkande av förmåner för lobbyister som vägrar att registrera sig i det frivilliga lobbyregistret och möjligheter till en mer genomblickbar registrering


2009-02-02

Utfärdat av: Europaparlamentet, Erik Meijer (GUE/NGL)
Angående: Effektivitet när det gäller självreglering vid registrering och borttagning av lobbyföretag för att ge allmänheten insyn i intressegrupper som påverkar beslutsfattandet


2009-01-14

Utfärdat av: Europaparlamentet, Silvana Koch-Mehrin (ALDE)
Angående: Europeiska öppenhetsinitiativet – registret över företrädare för intresseorganisationer


2008-10-06

Utfärdat av: Europaparlamentet, Giovanna Corda (PSE)
Angående: Konsumentorganisationer och kommissionens register över intresse-företrädare