Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

13/3/2013
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Keith Taylor (Verts/ALE)
Θέμα: Clarifications regarding Transparency Register review


24/1/2013
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Nessa Childers (S&D)
Θέμα: Transparency register


15/11/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Roberta Angelilli (PPE)
Θέμα: Information on the transparency and role of special interest lobby groups


25/9/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, David Casa (PPE)
Θέμα:  Transparency register


14/8/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Marc Tarabella (S&D)
Θέμα: Register of lobbyists and transparency - Registre de transparence des lobbys


2/7/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Θέμα: Transparency Register


26/6/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
Θέμα: Common Transparency Register inefficiency


20/6/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Georgios Papanikolaou (PPE)
Θέμα: Έκθεση του οργανισμού «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International)


13/2/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, David Campbell Bannerman (ECR)
Θέμα: Non-Governmental Organisation — definition


23/1/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Nessa Childers (S&D)
Θέμα: Transparency Register


19/1/2012
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Monika Flašíková Beňová (S&D)
Θέμα: New legislation on EU transparency


22/9/2011
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Alyn Smith (Verts/ALE)
Θέμα: Διαφάνεια της χρηματοδότησης της έρευνας


14/4/2011
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Θέμα: Ευρωπαϊκή σύνοδος επιχειρήσεων – Μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων


22/3/2011
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ivo Belet (PPE)
Θέμα: Κοινό υποχρεωτικό μητρώο εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων


23/11/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Richard Howitt (S&D)
Θέμα: Αναλυτική κατανομή των συμφερόντων των εκπροσώπων συμφερόντων


12/10/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Alan Kelly (S&D)
Θέμα: Μητρώο ομάδων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


28/9/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Andreas Mölzer (NI)
Θέμα: Βάση δεδομένων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων


19/8/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Jens Rohde (ALDE)
Θέμα: Εκτιμήσεις επιπτώσεων


13/7/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Θέμα: Το 60 % των εκπροσώπων συμφερόντων της ΕΕ που εργάζονται για λογαριασμό γραφείων συμβούλων δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας των εκπροσώπων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


16/6/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Θέμα: Κίνητρα για την προσχώρηση ομάδων προβληματισμού και άλλων μη εγγεγραμμένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων της Επιτροπής


6/5/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Nessa Childers (S&D)
Θέμα: Μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων


6/5/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Elena Oana Antonescu (PPE)
Θέμα: Βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: υποχρεωτική εγγραφή ομάδων συμφερόντων σε ενιαίο μητρώο


20/4/2010
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Martin Ehrenhauser (NI)
Θέμα: Συνέχιση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια (ΕΠΔ)


14/12/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Claude Turmes (Verts/ALE)
Θέμα: Μπαρόζο ΙΙ - ποιος είναι αρμόδιος για τη συνέχεια που δίδεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια (ΕΠΔ)


30/11/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Hans-Peter Martin (NI)
Θέμα: Κατάλογος εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων


14/10/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Cristiana Muscardini (PPE)
Θέμα: Διακλαδώσεις της Σαϊεντολογίας


29/4/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Marian Harkin (ALDE)
Θέμα: Διαβουλεύσεις εν εξελίξει


27/2/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Θέμα: «Νομοθετικό αποτύπωμα για επισύναψη» στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής


2/2/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Erik Meijer (GUE/NGL)
Θέμα: Κατάργηση των προνομίων των εκπροσώπων συμφερόντων που αρνούνται να καταχωριστούν εθελοντικά σε μητρώο και περιθώρια για διαφανέστερες ρυθμίσεις καταχώρισης


2/2/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Erik Meijer (GUE/NGL)
Θέμα: Αποτελεσματικότητα αυτορρύθμισης σε σχέση με την καταχώριση εκπροσώπων συμφερόντων στο μητρώο και κατάργηση πρακτικών εκπροσώπησης συμφερόντων με σκοπό να ανυψωθεί το δημόσιο προφίλ των ομάδων συμφερόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων


14/1/2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Silvana Koch-Mehrin (ALDE)
Θέμα: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια - μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων


6/10/2008
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συντάκτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Giovanna Corda (PSE)
Θέμα: Οργανώσεις καταναλωτών και μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων της Επιτροπής