Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Στατιστικές για το Μητρώο Διαφάνειας

Τηλεφόρτωση των τελευταίων στατιστικών:   Αρχείο PDF

Τηλεφόρτωση (σε μορφότυπο Open Government) του πλήρους καταλόγου εγγεγραμμένων οργανώσεων:   Αρχείο XML
(η τελευταία τροποποίηση αυτού του ηλεκτρονικού αρχείου έγινε στις 14/02/2012)

Τηλεφόρτωση (σε μορφότυπο Open Government) του πλήρους καταλόγου των προσώπων με δικαίωμα εισόδου στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκπροσώπηση εγγεγραμμένων οργανώσεων:   Αρχείο XML


Στις 22/8/2014, υπήρχαν 6784 εγγεγραμμένοι στο μητρώο.
Κατανέμονται ως εξής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και υποκατηγοριών:
I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι 829
     Γραφεία συμβούλων 514
     Εταιρείες νομικών 80
     Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι 235
II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις 3.355
     Εταιρείες και όμιλοι 933
     Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις 2.054
     Συνδικαλιστικές οργανώσεις 142
     Άλλες συναφείς οργανώσεις 226

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις 1.759
     Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις 1.759
IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα 481
     Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα 341
     Ακαδημαϊκά ιδρύματα 140
V – Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες 42
     Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες 42
VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ. 318
     Τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές (σε υποεθνικό επίπεδο) 139
     Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς, κ.λπ. 179