Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Universidade de Vigo

Identifikačné číslo v Registri: 99804774427-03
Dátum registrácie: 27/10/2010 16:28:45

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/04/2015 18:19:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/04/2015 18:19:03
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 14/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Universidade de Vigo

UVIGO

Universidad pública

    Oddiel registrácie

IV - Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Akademické inštitúcie

    Kontaktné údaje

Rectorado, S/N
Campus Universitario
36310 Vigo
ŠPANIELSKO

(+34) 986812000

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Salustiano Mato de la Iglesia

Rector

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Manuel José Fernandez Iglesias

Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales

    Ciele a poslanie

Spanish public university. Higher education institution. Lecturing and research

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

N/A

N/A


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

N/A

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 100

100

25

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Informačná spoločnosť
  • Mládež
  • Rozvoj
  • Transeurópske siete
  • Vonkajšie vzťahy
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
  • Výskum a technológie
  • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

3 000

  • ŠPANIELSKO

    Finančné údaje

01/2014  -  10/2014

< 9 999 €

159 655 119 €

122 954 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

9 670 000 €

113 284 000 €

36 701 119 €

5 650 000 €

426 000 €

14 850 619 €

15 774 500 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Manuel J. Fernández Iglesias