Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Society of Audiovisual Authors

Identifikačné číslo v Registri: 99336382936-11
Dátum registrácie: 4.1.2010 16:30:23

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.12.2013 9:44:05
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.12.2013 9:44:05


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Society of Audiovisual Authors
Skratka: SAA
Právna forma: scrl (Belgian law)
Internetová stránka: http://saa-authors.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Cécile Despringre
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Cécile Despringre
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Prince Royal  87
1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+0032) 02 894 93 30
Fax: (+0032) 02 894 93 34
Ďalšie kontaktné údaje: info@saa-authors.eu

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cécile DESPRINGRE 7.12.2013 5.12.2014
James Taylor 7.12.2013 5.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


SAA drafted written contributions to the following consultations:

- 1st meeting of the Media intergroup of the European Parliament, chaired by Jean-Marie Cavada, French conservative MEP on February 2010.
- European Commission Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries, July 2010.
- European Commission consultation on behalf of the Reflection Group (Comité des Sages) on boosting cultural heritage online in Europe, September 2010.
- European Commission consultation on the implementation of the Electronic Commerce Directive (200/31/EC) on November 2010.
- European Commission consultation on the future of the MEDIA programme after 2013.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Informačná spoločnosť
  • Kultúra
  • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.