Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fédération des Entreprises Publiques Locales

Identifikačné číslo v Registri: 99200394154-95
Dátum registrácie: 10.9.2010 19:36:49

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.9.2014 10:01:12
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.9.2014 10:01:12


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fédération des Entreprises Publiques Locales
Skratka: FedEpl
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.lesepl.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Thierry DURNERIN
Funkcia: Directeur Général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Audrey DUQUENNE
Funkcia: Chargée de mission Europe

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue d'Amsterdam  95
75008 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33 1) 53 32 22 10
Fax: (+33 1) 53 32 22 22
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Depuis 1957, la Fédération des Epl (qui s’appelait Fédération des Sem jusqu’en avril 2008) assure la représentation et l’animation du mouvement constitué par les 1214 entreprises publiques locales françaises.

Cette Fédération a progressivement développé son action au plan communautaire, notamment en ouvrant un Bureau permanent sur Bruxelles et en constituant avec ses homologues des autres Etats membres un réseau européen des entreprises publiques locales. Ce type de société est en effet présent dans tous les pays de l’Union où on en dénombre au total 25000, qui emploient 1,1 million de personnes et génèrent un chiffre d’affaire annuel de près de 140 milliards d’euros.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 40
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Audrey Duquenne 18.9.2014 16.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Le projet de Directive sur l'attribution des contrats de concessions.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
La Fédération est membre du Centre européen des entreprises publiques (CEEP)

Finančné údaje

Účtovný rok: 12/2009 - 12/2010
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.