Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

UIT

Identifikačné číslo v Registri: 98346621358-26
Dátum registrácie: 12.3.2009 18:42:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.2.2014 10:15:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.2.2014 10:15:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: UIT
Skratka: -
Právna forma: Union de syndicats professionnels
Internetová stránka: http://www.textile.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Emmanuelle BUTAUD-STUBBS
Funkcia: Délégué Général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Emmanuelle BUTAUD
Funkcia: Délégué Général

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: de Neuilly  37/39
P. O. BOX: 121
92582 CLICHY
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+01) 47 56 31 00
Fax: (+01) 47 30 25 28
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EURATEX www.euratex.org

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 20 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.