Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

Identifikačné číslo v Registri: 98346621358-26
Dátum registrácie: 12/03/2009 18:42:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/02/2015 17:45:36
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/02/2015 17:45:36
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 17/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

UIT

Union de syndicats professionnels

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

37/39 rue de Neuilly
P. O. BOX: 121
92582 CLICHY
FRANCÚZSKO

(+33) 1 47 56 31 00

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Délégué Général

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Emmanuelle BUTAUD

Délégué Général

    Ciele a poslanie

L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Accord de libre echanges UE/USA
Instruments de défense commerciale
règles d'origine préférentielle
Made in
Propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon
Environnement et recyclage
Affichage environnemental


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EURATEX www.euratex.org

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

20 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.