Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

EU Umweltbüro

Αριθμός μητρώου: 98277414699-83
ημερομηνία της εγγραφής: 07/12/2010 13:02:57

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 12:42:46
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 12:42:46
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

EU Umweltbüro

EUUB

Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Strozzigasse, 10/7-9
1080 Wien
ΑΥΣΤΡΙΑ

(+43) 14011331

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Michael Proschek-Hauptmann

Executive Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Bernhard Zlanabitnig

Director

    Στόχοι και αποστολή

Das EU Umweltbüro in Wien wurde 1994 als Kompetenzzentrum für Europäische Umweltpolitik und -gesetzgebung gegründet und ist im Umweltdachverband – der größten österreichischen Dachorganisation von Umweltschutzorganisationen – angesiedelt. Die Kernkompetenz des EU-Umweltbüros liegt in umfassenden Kenntnissen des politischen Gesetzwerdungsprozesses auf europäischer Ebene und über derzeitige und zukünftige Entwicklungen im Bereich EU-Umweltpolitik. Das Umweltbüro vertritt die österreichischen Mitglieder im Vorstand des europäischen Dachverbands European Environmental Bureau (EEB). Das Umweltbüro ist auf europäischer und internationaler Ebene gut vernetzt und arbeitet in Deutsch und Englisch. Das EU-Umweltbüro beteiligt sich nicht an öffentlichen Kampagnen.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Energy Union
Energy Efficiency Directive
Water Framework Directive
Biodiversity Strategy Implementation
Natura 2000
Infringments
Clean Air Package
Circular Economy Package
European Sustainable Develompent
European Semester


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Organisation von Gesprächsrunden zu aktuellen umweltpolitischen Themen und Diskussion mit österreichischen MEPs und NGO-VertreterInnen

Versenden von Abstimmungsempfehlungen zu umweltpolitischen Amendments an österreichische PolitikerInnen

Organisation und Durchführung von de-briefings von den EU-Umweltministerratssitzungen mit MinisteriumsvertreterInnen und NGOs in Österreich

Organisation und Durchführung einer Exkursion von NGO VertreterInnen nach Brüssel

Arbeitsgruppenbesprechung sowie EEB-Koordination

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον

    Μέλη

3

 • ΑΥΣΤΡΙΑ

Umweltdachverband; European Environmental Bureau (EEB)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € και < 99.999 €

121.250 €

121.250 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

121.250 €

0 €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.