Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

EU Umweltbüro

Αριθμός μητρώου: 98277414699-83
ημερομηνία της εγγραφής: 7/12/2010 1:02:57 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 22/12/2014 10:22:48 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 22/12/2014 10:22:48 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: EU Umweltbüro
Ακρωνύμιο: EUUB
Νομικό καθεστώς: Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.eu-umweltbuero.at

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Bernhard Zlanabitnig
Θέση: Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Bernhard Zlanabitnig
Θέση: Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 10/7-9 Strozzigasse 
1080 Wien
ΑΥΣΤΡΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+43) 14011338
Αριθμός φαξ: (+43) 14011350
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Das EU Umweltbüro in Wien wurde 1994 als Kompetenzzentrum für Europäische Umweltpolitik und -gesetzgebung gegründet und ist im Umweltdachverband – der größten österreichischen Dachorganisation von Umweltschutzorganisationen – angesiedelt. Die Kernkompetenz des EU-Umweltbüros liegt in umfassenden Kenntnissen des politischen Gesetzwerdungsprozesses auf europäischer Ebene und über derzeitige und zukünftige Entwicklungen im Bereich EU-Umweltpolitik. Das Umweltbüro vertritt die österreichischen Mitglieder im Vorstand des europäischen Dachverbands European Environmental Bureau (EEB). Das Umweltbüro ist auf europäischer und internationaler Ebene gut vernetzt und arbeitet in Deutsch und Englisch. Das EU-Umweltbüro beteiligt sich nicht an öffentlichen Kampagnen.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Bernhard Zlanabitnig 6/5/2014 29/4/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Organisation von Gesprächsrunden zu aktuellen umweltpolitischen Themen und Diskussion mit österreichischen MEPs und NGO-VertreterInnen

Versenden von Abstimmungsempfehlungen zu umweltpolitischen Amendments an österreichische PolitikerInnen (z.B. Abänderungsantrag zu CITES an MEP Kadenbach, Abänderungsantrag zur Finanzierung von LIFE an MEP Kadenbach)

Organisation und Durchführung von de-briefings von den EU-Umweltministerratssitzungen mit MinisteriumsvertreterInnen und NGOs in Österreich

Organisation und Durchführung einer Exkursion von NGO VertreterInnen nach Brüssel auf Einladung von MEP Kadenbach

Arbeitstreffen mit MEP Schultes zum Thema Klima und Energie

Vorstellungsbrief EU-Umweltbüro und allgemeine Informationen zu unserer Arbeit an die neuen EU-Abgeordneten Ewald Stadler und Josef Weidenholzer

Arbeitsgruppenbesprechung sowie EEB-Koordination für Treffen mit MEP Swoboda in Brüssel

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 4
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Umweltdachverband; European Environmental Bureau (EEB)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 121.250
από δημόσια χρηματοδότηση: 121.250
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 121.250
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 0
- δωρεές: 0
- συνδρομές μελών: 0
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.