Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l'Union Europeenne asbl

Identifikačné číslo v Registri: 9803788883-16
Dátum registrácie: 29.12.2008 16:28:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.12.2013 7:22:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.12.2013 7:22:33


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l'Union Europeenne asbl
Skratka: a.v.e.c.
Právna forma: ASBL (under Belgian law)
Internetová stránka: http://www.avec-poultry.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Cornelius Vermeeren
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Cornelius Vermeeren
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Luxembourg  47-51, bp2
1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22381082
Fax: (+32) 22381084
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The mission of the association is to defend the interests of the poultry processors and the poultry export and import trade in the countries of the European Union as well as protecting their rights and functions. Association endeavours to achieve this mission by:
- establishing closer relations between the various affiliated organisations;
- defining and implementing principles of economic policy relating to the poultry processing and the poultry export and import trade on the basis of the EU treaty;
- reinforcing the contacts between the affiliated organisations on one hand and the national authorities and institutions of the European Union and all other
authorities on the other hand;
- defending the interests of its members by any useful procedure.
the association does not have any profit making purpose.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cornelius VERMEEREN 5.11.2014 3.11.2015
Paul-Henri LAVA 6.11.2014 4.11.2015
Laura Mazzei 6.11.2014 4.11.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


animal health, animal welfare, environment, feed safety, food safety, international trade, product quality, sustainability

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
member of IPC (International Poultry Council)
Round Table Sustainable Consumption and Production
Federation of European and International Associations established in Belgium (FAIB)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 4000000  € a < 4250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.