Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l'Union Europeenne asbl

Identifikačné číslo v Registri: 9803788883-16
Dátum registrácie: 29/12/2008 16:28:39

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 02/12/2013 07:22:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 02/12/2013 07:22:33

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l'Union Europeenne asbl

a.v.e.c.

ASBL (under Belgian law)

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Rue du Luxembourg, 47-51, bp2
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 22381082

(+32) 22381084

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Cornelius Vermeeren

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Cornelius Vermeeren

Secretary General

    Ciele a poslanie

The mission of the association is to defend the interests of the poultry processors and the poultry export and import trade in the countries of the European Union as well as protecting their rights and functions. Association endeavours to achieve this mission by:
- establishing closer relations between the various affiliated organisations;
- defining and implementing principles of economic policy relating to the poultry processing and the poultry export and import trade on the basis of the EU treaty;
- reinforcing the contacts between the affiliated organisations on one hand and the national authorities and institutions of the European Union and all other
authorities on the other hand;
- defending the interests of its members by any useful procedure.
the association does not have any profit making purpose.

 • európskej
 • svetovej

    Činnosti

animal health, animal welfare, environment, feed safety, food safety, international trade, product quality, sustainability

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cornelius VERMEEREN 05/11/2014 03/11/2015
Paul-Henri LAVA 06/11/2014 04/11/2015
Laura Mazzei 06/11/2014 04/11/2015

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

member of IPC (International Poultry Council)
Round Table Sustainable Consumption and Production
Federation of European and International Associations established in Belgium (FAIB)

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

>= 4 000 000  € a < 4 250 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.