Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO

Identifikačné číslo v Registri: 97955117938-72
Dátum registrácie: 3.2.2012 10:15:01

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 4.2.2014 12:33:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.2.2014 12:33:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO
Skratka: CCOO
Právna forma: Asociación sin ánimo de lucro
Internetová stránka: http://www.ccoo.es

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Odborové zväzy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Ignacio Fernández Toxo
Funkcia: Secretario General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Montserrat Mir Roca
Funkcia: Secretaria de Internacional y Cooperación

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Fernández de la Hoz  12
28010 MADRID
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 917028000
Fax: (+34) 917028175
Ďalšie kontaktné údaje: Oficina en Bruselas

Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 BRUXELLES
BÉLGICA
Teléfono +322 2240445

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: La CS de CCOO es una organización sindical democrática y de clase que confedera a las federaciones estatales, confederaciones de nacionalidad y uniones regionales en ella integradas.
Defiende los intereses profesionales, económicos, políticos y sociales de los trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos, especialmente en los centros de trabajo. La CS de CCOO pretende la supresión de todo tipo de opresión, discriminación
y explotación capitalista, y orienta su actividad hacia:
a) El ejercicio efectivo del derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a un empleo estable y con derechos.
b) La plena protección social de los trabajadores y trabajadoras.
c) La consecución de la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la lucha por la eliminación de la discriminación de la mujer en la sociedad y contra todo tipo de violencia de género, con especial atención al acoso sexual y acoso por razón de sexo en cualquier ámbito laboral.
d) La mejora de las condiciones de empleo y trabajo de la población activa.
e) La solidaridad internacional con los trabajadores y trabajadoras de todos los países.
f) La integración social y laboral de los trabajadores y trabajadoras y de los pensionistas y jubilados/as, en general, y de los colectivos sujetos a condiciones de exclusión de forma especial.
g) La mejora de las condiciones de vida y la promoción sociocultural de los trabajadores y trabajadoras.
h) La protección del medio ambiente y la consecución de un modelo de desarrollo sostenible.
Para ello, la CS de CCOO desarrolla su actividad sindical a través de:
a) La negociación colectiva.
b) La concertación social.
c) La participación institucional y social.
d) La asistencia, asesoramiento y defensa individual y colectiva de los trabajadores y trabajadoras.
e) La promoción y/o gestión de actividades y servicios dirigidos a la integración y promoción social, cultural, profesional y laboral de los trabajadores y trabajadoras, y en
especial de los afiliados y afiliadas.
f) Cuantas acciones y actividades considere adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos.
La CS de CCOO admite a los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en el Estado español con independencia de sus convicciones personales, políticas, éticas o religiosas, de su raza, sexo o edad; que aceptan los Estatutos y sus Reglamentos de desarrollo, y que practican la política sindical de la CS de CCOO aprobada en sus diferentes órganos de dirección.
La CS de CCOO adopta la forma jurídica de sindicato al amparo y en concordancia con lo estipulado en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 30
Doplňujúce údaje: Representantes de las federaciones así como responsables de las distintas secretarías confederales podrán participar en actividades que entran en el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia, en función del tema de que se trate.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


CCOO está implicada en muchos de los asuntos que se tratan en el marco de la UE, con especial interés en aquellos relativos al modelo social europeo, las relaciones laborales, la política social y la Estrategia de Lisboa.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
La Confederación Sindical de CCOO agrupa a 19 organizaciones territoriales y 11 federaciones. Es miembro de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y del Comité Sindical Consultivo (TUAC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sus federaciones de industria son, a su vez, miembros de las federaciones europeas e internacionales.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 174 734 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.