Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Chambre des Experts Agréés, Communauté Européenne

Αριθμός μητρώου: 97765355799-32
ημερομηνία της εγγραφής: 06/05/2011 16:14:13

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 03/04/2015 13:44:14
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 03/04/2015 13:44:14
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 03/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Chambre des Experts Agréés, Communauté Européenne

C.E.A.C.E.

Association loi 1928 du Luxembourg

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

avenue de la Gare, 13
L 1611 LUXEMBOURG
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

(+0033) 473292570

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Liliane ESTEVE

Présidente Internationale

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Liliane ESTEVE

Présidente Internationale

    Στόχοι και αποστολή

Nos membres exercent différentes disciplines, dans lesquelles ils souhaitent aider la Commission Européenne de par leurs connaissances : bâtiment - travaux publics, risques industriels, informatique, génie civil, sécurité incendie, risque santé au travail, machine outils, risques ferroviaires, bateaux, télécommunication, travaux maritimes portuaires et fluviaux, environnement pollution nuisance, expertises écologiques, forestiers, formateurs en environnement patrimoine marin et aménagement du territoire maritime, écologie des espèces et environnement, biodiversité marine, géologie - hydro géologie, robotique, gaz divers, gaz industriel, génie nucléaire, radiation ionisante, chimie et dérivés, expertise balistique, objet d'art, orfèvrerie, conseil en droit, notaires, gouvernance territoriale, comptables -commissaires aux comptes, expert immobilier - valeur vénale, diagnostiqueurs, médecins, chirurgiens, produits pharmaceutiques, transport de personnes/sanitaire et TPMR, thanatopracteur, viticulteur, expert Bois...

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

agriculture - environnement - constructions-logements - médecine

Projet : la prochaine Assemblée Générale Internationale devrait se tenir le 24 août 2015 au Parlement Européen à STRASBOURG
L'enregistrement des statuts de notre Chambre sera officialisé à ALGER (Algérie) fin mai début juin 2015
Notre dernière Assemblée Générale 2014 s'est tenue à l'Ecole de la Magistrature à BORDEAUX
Des programmes de formation à l'expertise sont en cours d'élaboration


 

Όχι

La Commission Européenne nous consulte à chaque fois qu'un sujet peut convenir à une activité ci-dessus mentionnée

Όχι

Όχι

Όχι

Assemblées Générales ou manifestations où sont invitées des personnalités politiques et judiciaires sur le plan européen et international.
Notre Assemblée Générale Internationale se tiendra le 24 août prochain au Parlement Européen à STRASBOURG. Invités, les Ingénieurs Professionnels de France, ainsi que la Présidence Internationale de la Cour Internationale de Médiation et d'Arbitrage.
En cours d'ouverture de Délégation sur la TURQUIE.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 50  

50

25

Certains experts sont prêts à intervenir en cas de catastrophes si la Commission Européenne envoie une alerte pour avoir des volontaires

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Εμπόριο
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης

    Μέλη

Convention avec le CNAMOME et le CEMOB - Convention avec OMECA - Cour Internationale de Médiation et d'Arbitrage - Ingénieurs Professionnels de France

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

en cours d'établissement

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.