Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori

Identifikačné číslo v Registri: 97426133360-80
Dátum registrácie: 22.3.2010 11:34:18

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.2.2014 12:18:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.2.2014 12:18:44


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
Skratka: AISCAT
Právna forma: Associazione
Internetová stránka: http://www.aiscat.it

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Massimo Schintu
Funkcia: Direttore Generale

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Emanuela Stocchi
Funkcia: Responsible for EU and International Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Gaetano Donizetti  10
00198 Roma
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 064827163
Fax: (+39) 064746968
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: L’AISCAT, costituita nel 1966, è l’Associazione Italiana delle Società Concessionarie di Autostrade e Trafori, alla quale aderiscono, come associate effettive, le società, enti o consorzi titolari di una concessione per la costruzione e/o l’esercizio di autostrade o trafori autostradali a pedaggio in Italia; attualmente, le Associate effettive sono 23 e la loro competenza si estende per oltre 5.700 chilometri di rete a pedaggio(5.714,5 km ).
L’AISCAT ha il compito di raccogliere e confrontare le esperienze e le esigenze comuni alle Associate, interessandosi a tutte le problematiche inerenti la programmazione, la costruzione e l’esercizio delle autostrade e trafori in concessione a pedaggio, rappresentando le Associate relativamente ad interessi ed esigenze del settore in tutte le sedi competenti, sia nazionali che comunitarie ed internazionali.
L’AISCAT è inoltre membro dell’ASECAP (Association européenne des sociétés concessionnaires d’autoroutes et d’ouvrages à péage) Associazione avente sede a Bruxelles, incaricata di rappresentare le posizioni e gli interessi dei propri membri dinanzi alle Istituzioni comunitarie.
L'AISCAT è anche membro, a livello internazionale, dell'AIPCR (www.piarc.org) e dell'IBTTA (www.ibtta.org)
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Emanuela STOCCHI 27.2.2014 25.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


* Partecipazione alle consultazioni pubbliche della Commissione europea su tematiche di interesse per il nostro settore (es. sicurezza stradale, revisione RTE-T, aspetti relativi all'applicazione della Direttiva ITS, modernizzazione del Mercato Interno ecc.);

* partecipazione alle sedute pubbliche delle commissioni parlamentari di interesse per il settore (in prevalenza TRAN e IMCO) e contatti con gli MPEs delle due commissioni parlamentari;

* partecipazione a conferenze e/o info days organizzati dalla Commissione europea e/o dalle Agenzie esecutive della UE su tematiche di interesse per il settore (ad es. TEN-T Infodays a Bruxelles);

* riunioni con funzionari della Commissione europea in merito a tematiche di interesse per il settore o al follow-up di progetti europei ai quali l'Associazione ha partecipato o partecipa tuttora.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
L'AISCAT è membro dell'Associazione europea delle autostrade a pedaggio, l'ASECAP, avente sede a Bruxelles, Rue Guimard 15 B- 1040 BXL (http://www.asecap.org) e dell'IBTTA, International Bridge, Tunnel and Turnpike Association, Associazione mondiale delle Autostrade a pedaggio avente sede a Washington (http://www.ibtta.org)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 110 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Abbiamo calcolato una stima dei costi (circa 110.000 Euro)legati alla nostra attività di rappresentanza di interessi presso le Istituzioni della UE, tenendo conto in particolare delle nostre trasferte e soggiorni a Bruxelles per riunioni, incontri, partecipazione a seminari, ecc. ecc. relativi alla nostra rappresentanza d'interessi europea.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.