Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

UNIFE

Identifikačné číslo v Registri: 9624415524-28
Dátum registrácie: 17.10.2008 14:00:10

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.10.2014 11:07:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.10.2014 11:07:13


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: UNIFE
Skratka: UNIFE
Právna forma: ASBL
Internetová stránka: http://www.unife.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Philippe Citroën
Funkcia: Director General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Leonardo Dongiovanni
Funkcia: Public Affairs Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Louise  221
1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 26261260
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: UNIFE represents the European Rail Industry in Brussels since 1992. The Association gathers more than 80 of Europe’s leading large and medium-sized rail supply companies active in the design, manufacture, maintenance and refurbishment of rail transport systems,subsystems and related equipment. A further one thousand suppliers of railway equipment partake in UNIFE activities through 16 national rail industry associations. UNIFE members have an 80% market share in Europe and supply more than 50% of the worldwide production of rail equipment and services.

UNIFE represents its members’ interests at the level of both European and international institutions. On the technical side, UNIFE works on the setting of interoperability standards and coordinates EU-funded research projects that aim at the technical harmonisation of railway systems. The association is one of the supporting bodies of the European Railway Agency.

UNIFE activities are structured as follows:
- Research and standardization activities, in particular the management of EU-funded projects and work on technical harmonization in the railway sector;
- Public Affairs activities, which fall under the scope of this register and are further described below.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Philippe Citroen 24.7.2014 22.7.2015
Jonathan NGUYEN 9.10.2014 7.10.2015
LEONARDO DONGIOVANNI 26.6.2014 24.6.2015
Jean-Philippe Peuziat 9.1.2014 7.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


UNIFE represents the European Rail Industry vis-à-vis EU decision-makers, including members of the European Commission, Parliament and Council. Whilst our main activities relate to transport policy, we also work on a wide range of issues such as environmental policies or technical innovation.

UNIFE maintains regular contacts with European decision-makers through different means: “position papers”, information papers & brochure, letters, replies to public consultations, specific events or direct meetings.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Unife is a member of the International Association of Public Transport (UITP), the American Public Transportation Association (APTA) and of Rail Forum Europe.

Informal network with rail associations and related industry at a national, European and International level, and with other stakeholders (e.g. NGOs) whenever required.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 567 696 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

This amount gives an estimation of the UNIFE budget allocated to public affairs. Activities which are not “direct lobbying” but relate to monitoring policy developments, such as attending conferences and events, or reporting on Parliamentary sessions, are also included in this figure.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.