Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. / Association of Foreign Banks in Germany

Αριθμός μητρώου: 95840804-38
ημερομηνία της εγγραφής: 23/06/2008 11:20:27

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 10:01:38
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 10:01:38
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. / Association of Foreign Banks in Germany

VAB

eingetragener Verein (registered association)

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Weißfrauenstraße, 12 - 16
60311 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 69 97 58 50 0

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dr. Oliver Wagner

Geschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Vahldiek Wolfgang

Direktor Recht

    Στόχοι και αποστολή

Der Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. ist die Interessenvertretung der Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzdienstleistungsinstitute und Repräsentanzen in ausländischem Mehrheitsbesitz mit Präsenz in Deutschland.
Der Verband fördert die wirtschaftlichen Belange seiner ca. 210 Mitglieder und versteht sich als Interessenvertretung in spezifischen grenzüberschreitenden, auslandsbank- oder -fondsspezifischen Fragestellungen gegenüber nationalem Gesetzgeber, der EU oder supranationalen Institutionen. Er sieht die Politikberatung als Ziel seiner Lobbying-Aktivitäten und stellt der Politik ökonomisches und juristisches Know How bereit. Auch arbeitet er mit vergleichbaren Organisationen auf EU-Ebene und im Ausland zusammen.
Zugleich sieht er sich als Informationsplattform der Mitgliedsinstitute, indem er Fachseminare zu aktuellen Themen durchführt, Arbeits- und Projektgruppen organisiert und ein Netzwerk für die Information und den Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedsinstituten bildet.
Der Verband ist insofern Dienstleister der Mitgliedsinstitute, der Politik und der interessierten Öffentlichkeit.
Weitere Informationen zum Verband und zu seinen Mitgliedsinstituten sind auf deutsch und englisch über die Website www.vab.de erhältlich. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.


The Association of Foreign Banks in Germany e.V. is the interest representation of banks, investment management companies, financial services institutions and representative offices domiciled in Germany which are majority-owned by foreign undertakings.
The Association promotes the economic interests of its approximately 210 members and considers itself as interest representation in specific cross-border, foreign bank or fund specific issues vis-á-vis the national legislator, the European Union or supranational institutions. It regards political consultancy as the objective of its lobbying activities and provides economic and legal know how. Furthermore, the Association cooperates with comparable organisations at EU-level and abroad.

In addition, the Association considers itself as information platform for its member institutions by carrying out technical seminars on current topics, organising working groups and project groups and creating a network for information and exchange of views between its member institutions.

Insofar, the Association is a service provider for member institutions, politics and the interested public.
Further information on the Association and its member institutions is available in both German and English language at www.vab.de. For further queries, please contact the Association´s office.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Bankenunion, Single Supervisory Mechanism, Single Resolution Mechanism, MiFID II, Kapitalmarktunion, Finanztransaktionssteuer, OGAW V, Securities Law Directive, CRD IV, CRR


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Bankrecht, Recht der Investmentfirmen und des Wertpapierhandels, Kapitalmarktrecht, Recht der Investmentfonds, Steuerrecht

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 4

4

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Φορολογία

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € και < 99.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Der Verband finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge staffelt sich abhängig von der Bilanzsumme und beträgt zwischen mindestens € 4.000 bis höchstens € 15.000. Weitere Einnahmen, die ca. 20% des Gesamtetats ausmachen, stammen aus dem Seminarbetrieb des Verbands.

Die geschätzten Kosten der direkten Lobbyarbeit des Verbands auf EU-Ebene von € 50.000 bis € 100.000 umfassen sowohl Reisekosten als auch die anteiligen Personal-, Material- und Büromietkosten für die Teilnahme an (schriftlichen) Konsultationen von EU-Kommission, Europäischem Parlament, EBA und ESMA und anderen Gremien auf EU-Ebene.

The Association funds itself mainly through membership fees. The height of the membership fees depends on the respective member´s total assets in Germany and ranges from min. € 4,000 to max. € 15,000. Further revenues which make up approximately 20% of the Association´s total budget stem from the seminars organised by the Association.

The estimate of costs related to direct lobbying of EU-institutions by the Association of € 50,000 to € 100,000 include both travelling expenses and pro-rata personnel costs, expenditure on material and office lease resulting from the participation in (written) consultations of EU-Commission, European Parliament, CEBS, CESR and other organisations at EU-level.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.