Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e. V.

Identifikačné číslo v Registri: 95758602510-51
Dátum registrácie: 15.10.2009 11:13:07

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.10.2013 9:06:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.10.2013 9:06:01


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e. V.
Skratka: BVT
Právna forma: eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.bvt-online.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Gerard Wolny
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Gerard Wolny
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Am Tor  9
53639 Königswinter
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 224492427
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e. V. (BVT) ist die Vertretung aller Staatlich geprüften Techniker/-innen, Betriebswirte/-innen und Gestalter/-innen sowie der Studierenden an den Fachschulen bei allen berufs- und sozialpolitischen Belangen in Deutschland und Europa. Er vertritt in Deutschland die Interessen von über 2 Millionen Fachschulabsolventen und hat 19.000 Mitglieder.

Gegründet 1974 als Bundesverband staatlich geprüfter Techniker durch die Fusion von 8 Technikerverbänden. Im Jahre 2005 hat sich der BVT auch für Staatlich geprüfte Betriebswirte/-innen und Gestalter/-innen geöffnet, um alle Absolventen von Fachschulen zu vertreten.

Der BVT wird geleitet vom Bundesvorstand, dem neben dem Vorsitzenden sechs Stellvertreter angehören. Laut Satzung ist die Hauptversammlung das oberste Organ des Verbandes und tritt in der Regel alle drei Jahre zusammen.

Der BVT tritt ein für die Anerkennung von Staatlich geprüften Technikern/-innen, Betriebswirten/-innen und Gestaltern/-innen als qualifizierte und praxisorientierte Fachkräfte im In- und Ausland.

Ferner für
- die Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung an den Fachschulen

- eine der Ausbildung entsprechende Einbeziehung der Fachschulabsolventen in die Regelungen eines vereinten Europas

- die Änderung der Berufsbezeichnungen zur Verdeutlichung der Qualität dieser Aufstiegsfortbildungen:
1. Staatlich geprüfter/e Techniker/in in
state-certified engineer, master professional
2. Staatlich geprüter/e Betriebswirt/in in
state-certified business manager, master professional
3. Staatlich geprüfter/e Gestalter/in in
state-certified designer, master professional
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Der BVT tritt ein für die Anerkennung von Staatlich geprüften Technikern/-innen, Betriebswirten/-innen und Gestaltern/-innen als qualifizierte und praxisorientierte Fachkräfte im In- und Ausland.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 01/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.