Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Id-nummer i registret: 95072484406-67
Registreringsdag: 25/10/2010 10:49:34

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 22:44:16
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 22:44:16
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Forum Rdzawka

Stowarzyszenie zwykłe

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Rdzawka, 1
34-700 Rabka-Zdrój
POLEN

(+48) 788748802

    Juridiskt ansvarig

Mateusz Wójtowicz

Przewodniczący

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Mateusz Wójtowicz

Przewodniczący

    Mål och uppdrag

Nasze cele to rozwój :
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.
7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży.
8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.
9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii.
10) promowanie postaw ekologicznych.
11) rozwój edukacji pozaformalnej
12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych
13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons
14) wspieranie i rozwój wolontariatu

  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Samorząd lokalny

Samorząd lokalny


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Młodzież,edukacja,kultura,rolnictwo.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   75%: 0   50%: 0   25%: 0

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Informationssamhället
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Kommunikation
  • Regionalpolitik
  • Ungdom
  • Utbildning

    Medlemskap

3

  • POLEN

1) Od 11.01.2012 Forum Rdzawka jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2) Członek Koalicji Proste Granty
3) Członek Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
4) Sygnatariusz Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych
5) Sygnatariusz Karty Różnorodności
6) Od 17.01.2013 jesteśmy członkiem zwyczajnym OFOP

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

0 €

0 €

0 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Działamy jako wolontariusze,społecznie.Nie posiadamy żadnych środków finansowych.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
w celu jawnośći i przejrzystości działań Forum Rdzawka