Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Tunnusnumber registris: 95072484406-67
Registreerimise kuupäev: 25.10.10 10:49:34

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.09.14 9:27:59
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.09.14 9:27:59


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Akronüüm: Forum Rdzawka
Õiguslik vorm: Stowarzyszenie zwykłe
Veebisait: http://www.fordza.cba.pl/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mateusz Wójtowicz
Ametikoht: Przewodniczący

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mateusz Wójtowicz
Ametikoht: Przewodniczący

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Rdzawka 
34-700 Rabka-Zdrój
POOLA
Telefoninumber: (+48) 788748802
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Mateusz Wójtowicz

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Nasze cele to rozwój :
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.
7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży.
8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.
9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii.
10) promowanie postaw ekologicznych.
11) rozwój edukacji pozaformalnej
12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych
13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons
14) wspieranie i rozwój wolontariatu
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Młodzież,edukacja,kultura,rolnictwo.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Teabevahetus

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 3
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • POOLA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
1) Od 11.01.2012 Forum Rdzawka jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2) Członek Koalicji Proste Granty
3) Członek Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
4) Sygnatariusz Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych
5) Sygnatariusz Karty Różnorodności
6) Od 17.01.2013 jesteśmy członkiem zwyczajnym OFOP

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 0
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 0
- annetused: 0
- liikmemaksud: 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Działamy jako wolontariusze,społecznie.Nie posiadamy żadnych środków finansowych.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
w celu jawnośći i przejrzystości działań Forum Rdzawka