Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Identifikačné číslo v Registri: 94349274409-76
Dátum registrácie: 25.10.2010 16:35:49

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.9.2014 9:55:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.9.2014 9:55:48


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Skratka: ODCEC Milano
Právna forma: Ente Pubblico non economico
Internetová stránka: http://www.odcec.mi.it/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Alessandro Solidoro
Funkcia: Presidente

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Alessandro Solidoro
Funkcia: Presidente

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Corso Europa  11
20122 Milano
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 027773111
Fax: (+39) 0277731155
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Dal 1° gennaio 2008 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali - due professioni nate nella prima metà del secolo scorso e accomunate da competenze e obiettivi comuni - si sono unificati nell’ “Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” (D.Lgs. 28.6.2005 n.139).
La professione si è progressivamente evoluta nelle funzioni con un costante ampliamento delle competenze e delle forme di consulenza.
La liberalizzazione dei mercati, la concorrenza internazionale e la forte terziarizzazione dell’economia hanno infine conferito forme nuove ai rapporti economici e alle relazioni aziendali.
Accanto alle tradizionali competenze nelle materie economiche, fiscali, finanziarie, legali e contabili, sono sempre più oggetto dell’attività
professionale l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di beni di singoli cittadini, le perizie e consulenze tecniche, le ispezioni e revisioni amministrative, la consulenza contrattuale, le funzioni di sindaco e di revisore, nelle società commerciali come negli enti locali e nelle aziende non profit.
Il Commercialista svolge quindi una consulenza vasta e integrata: la sua attività si concretizza in una gamma di prestazioni che spaziano da
interventi di carattere giuridico a quelli di carattere economico, fiscale e aziendale. Interventi che richiedono conoscenze tecniche estremamente specialistiche e un aggiornamento quotidiano per la conoscenza e l’interpretazione della continua evoluzione legislativa.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 15
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


nessuna iniziativa

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Dane
  • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.