Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

Identifikačné číslo v Registri: 94345471619-65
Dátum registrácie: 30.4.2009 18:15:41

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.4.2014 9:29:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.4.2014 9:29:33


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
Skratka: COCIN BCN
Právna forma: Corporación de derecho público
Internetová stránka: http://www.cambrabcn.org

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Xavier Carbonell i Roura
Funkcia: Director Gerente

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Xavier Carbonell
Funkcia: Director Gerente

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenida Diagonal  452
08006 Barcelona
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 934169359
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público regidas por la Ley 4/2014 de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y la Ley Catalana 14/2002 de 27 de junio de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: - Defensa del interés general y promoción de la actividad económica

- Promoción de la innovación, del crecimiento económico y mejora de la competitividad

- Promoción de la internacionalización empresarial

- Mejora de la accesibilidad y la mobilidad

- Desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación

- Prestación de servicios a las empresas
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje: El procedimiento seguido es que se distribuyen las consultas a los técnicos que son responsables del ámbito de la Consulta o Información sobre trabajos y en su foro (técnico e institucional) confirman o no su interés por la misma.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


No tenemos conocimiento de ellas

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 60
Počet členských organizácií: 9
Členské organizácie (Počet členov) :
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje: Ahora sólo indicamos la composición estricta de nuestros órganos de gobierno.

A nivel de socios son miles.

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Consejo General de Cámaras de Cataluña,

Consejo de Cámaras Españolas,

Cámaras Europeas

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 18 100 943
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 18 100 943
- dary: 0
- členské: 0
prestación de servicios : 12 436 014
subvenciones : 4 539 929
ingresos financieros : 250 000
rendimientos de ejercicios anteriores : 875 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Las cuentas de la Cámara se auditan y publican anualmente y están disponibles en la Web de acceso público de la Cámara.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.