Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

Αριθμός μητρώου: 94345471619-65
ημερομηνία της εγγραφής: 30/4/2009 6:15:41 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 9/4/2014 9:29:33 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 9/4/2014 9:29:33 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
Ακρωνύμιο: COCIN BCN
Νομικό καθεστώς: Corporación de derecho público
Δικτυακός τόπος: http://www.cambrabcn.org

Τμήματα

Τμήμα: VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.
και ειδικότερα: Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς, κ.λπ.

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Xavier Carbonell i Roura
Θέση: Director Gerente

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Xavier Carbonell
Θέση: Director Gerente

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 452 Avenida Diagonal 
08006 Barcelona
ΙΣΠΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+34) 934169359
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público regidas por la Ley 4/2014 de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y la Ley Catalana 14/2002 de 27 de junio de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: - Defensa del interés general y promoción de la actividad económica

- Promoción de la innovación, del crecimiento económico y mejora de la competitividad

- Promoción de la internacionalización empresarial

- Mejora de la accesibilidad y la mobilidad

- Desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación

- Prestación de servicios a las empresas
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία: El procedimiento seguido es que se distribuyen las consultas a los técnicos que son responsables del ámbito de la Consulta o Información sobre trabajos y en su foro (técnico e institucional) confirman o no su interés por la misma.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


No tenemos conocimiento de ellas

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 60
Αριθμός των οργανισμών μελών. 9
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:

Συμπληρωματικά στοιχεία: Ahora sólo indicamos la composición estricta de nuestros órganos de gobierno.

A nivel de socios son miles.

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Consejo General de Cámaras de Cataluña,

Consejo de Cámaras Españolas,

Cámaras Europeas

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 18.100.943
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 18.100.943
- δωρεές: 0
- συνδρομές μελών: 0
prestación de servicios : 12.436.014
subvenciones : 4.539.929
ingresos financieros : 250.000
rendimientos de ejercicios anteriores : 875.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Las cuentas de la Cámara se auditan y publican anualmente y están disponibles en la Web de acceso público de la Cámara.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.