Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fédération Nationale des Transports Routiers

Identifikačné číslo v Registri: 94275086214-14
Dátum registrácie: 14.7.2011 17:24:27

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 17.6.2014 14:46:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.6.2014 14:46:23


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fédération Nationale des Transports Routiers
Skratka: FNTR
Právna forma: Syndicat patronal (Livre IV du code du travail)
Internetová stránka: http://www.fntr.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Nicolas Paulissen
Funkcia: Délégué Général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Isabelle Maitre
Funkcia: Déléguée permanente à Bruxelles

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Ampère  6
75017 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 44 29 04 29
Fax: (+33) 1 44 29 04 01
Ďalšie kontaktné údaje: Bureau de la FNTR à Bruxelles :
Rue d'Arlon, 40
1000 Bruxelles
tel 02 280 37 21

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Défendre et représenter les intérêts de nos 12.500 membres, entreprises de transport routier de marchandises et de logistique.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Isabelle MAITRE 19.6.2014 17.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


En 2013, d'importants dossiers européens ont été suivis par la FNTR à Bruxelles dont pour les plus marquants : l'accès au marché et à la profession, la formation des conducteurs, la taxation de l'énergie, la révision du chronotachygraphe, les douanes communautaires, le dialogue social sectoriel avec les syndicats de salariés européens, les parkings sécurisés, la sécurité routière ainsi que les questions environnementales liées aux émissions de CO².

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
La FNTR est membre de l'IRU (International Road Union) qui a également une représentation permanente à Bruxelles. La FNTR est aussi liées à l'UEAPME en tant que membre en France de la CGPME.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.