Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Promotion Jeunesse Unie pour le Développement

Identifikačné číslo v Registri: 94148437396-58
Dátum registrácie: 10.12.2011 21:51:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.11.2013 20:12:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25.11.2013 20:12:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Promotion Jeunesse Unie pour le Développement
Skratka: PJUD-BENIN
Právna forma: ONG
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Chèrifath DARY O.
Funkcia: Présidente du Conseil d'Administration

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Ayéwommu Cyrille DJOWAMON
Funkcia: Directeur exécutif

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: 00501 pjudbenin@yahoo.fr 199/2010
P. O. BOX: 552 Parakou
229 Parakou
BENIN
Telefónne číslo: (+00229) 97130524
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: -Contribuer à l'épanouissement de la femme, de la jeunesse et de l'enfant
-Promouvoir les services sociaux de base dans les zones déshéritées
-Promouvoir l'éducation/alphabétisation de base surtout au niveau des filles et femmes rurales
-Sensibiliser la population sur les maladies transmissibles
-Promouvoir les bonnes pratiques garantissant un développement durable
-Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans les entités décentralisées au Bénin
-Promouvoir l'approche genre
- Promouvoir l'apiculture pour la protection de la biodiversité au Bénin
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 7
Doplňujúce údaje: Nous recherchons des partenaires pour la mise en oeuvre de nos nobles objectifs

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERISTITE

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 29
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

 • BENIN
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
PJUD-BENIN est membre de la maison de la société civile au bénin (MdSC - Bénin)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 91 750
z toho financovanie z verejných zdrojov: 84 950
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 44 500
- zo štátnych zdrojov: 13 450
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 27 000
z iných zdrojov: 6 800
- dary: 3 400
- členské: 3 400
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.