Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

European Pharmaceutical Students' Association

Identifikačné číslo v Registri: 94017012777-69
Dátum registrácie: 14.12.2009 14:20:33

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.12.2013 16:40:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18.11.2013 11:46:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: European Pharmaceutical Students' Association
Skratka: EPSA
Právna forma: private non profit umbrella organisation (NGO)
Internetová stránka: http://www.epsa-online.org/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Tiia Metiainen
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Gabriela Valentova
Funkcia: Vice President of External Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Luxembourg  19-21
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+3202) 2380818
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: E-mail of EPSA's Vice President of External Affairs:
vp.ea@epsa-online.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The European Pharmaceutical Students' Association is an independent, peaceful, democratic, non-political, non-profit European organisation committed to the interests of pharmacy students and young pharmacists, representing over 120,000 pharmacy students. Some areas in which the Association is very active include the following:
•Development of campaigns/projects to increase the mobility of European pharmacy students particularly for periods of academic education, obligatory practical experience or scientific research.
•Raise awareness about pharmaceutical profession and role of the pharmacist within society and in the Health Care team through campaigns, projects, policies of Association.
•Enabling students to experience cultural differences, share their opinion and have European perspectives
•Building mutual understanding and cooperation between youth from different European countries and different European cultures
•Giving a chance to youth with fewer opportunities (EPSA Support Fund)
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 25
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


To communicate with decision makers the development and activities developed by EPSA during the past year. To communicate with Members of the European Parliament supporting the association on its European tasks, including the organisation of an event at the European Parliament.

Areas of interest:
- health policy
- pharmacy related issues
- education related issues

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Mládež
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 30
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • ARMÉNSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČIERNA HORA
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 62 900
z toho financovanie z verejných zdrojov: 4 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 4 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 58 900
- dary: 54 900
- členské: 4 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.