Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Confédération Syndicale des Familles

Numer identyfikacyjny w rejestrze 93825358233-47
Data rejestracji: 12-03-05 14:21:52

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-03 10:43:12
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-03 10:43:12


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Confédération Syndicale des Familles
Nazwa skrócona: CSF
Status prawny: Association de consommateurs agréée
Strona internetowa: http://www.la-csf.org/

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  AMINATA KONE
Pełniona funkcja: Secrétaire générale

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Elsa Cohen
Pełniona funkcja: Responsable du pôle consommation

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue Riquet  53
75019 PARIS
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 144898684
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: La CSF est une association de consommateurs agréée assurant la défense et la représentation des intérêts des consommateurs au niveau local, national et européen.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Réponses aux consultations publiques de la Commission, ECCG, etc.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 50 000
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • FRANCJA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 2 471 726
w tym środki publiczne: 1 112 514
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 1 112 514
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 1 359 212
- darowizny:
- składki członkowskie: 247 215
ventes, prestations de services : 980 965
produits de gestion courante : 20 646
reprise(s), amortissements et provisions : 48 131
transferts de charges : 62 255
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.