Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

European Technology Platform Plants for the future

Identifikačné číslo v Registri: 93820529076-78
Dátum registrácie: 2.7.2012 19:23:06

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.6.2014 18:55:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.6.2014 18:55:53


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: European Technology Platform Plants for the future
Skratka: Plant ETP
Právna forma: Technology Platform, but not a legal entity
Internetová stránka: http://www.plantetp.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Silvia Travella
Funkcia: Coordinator

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Silvia Travella
Funkcia: Coordinator

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Luxembourg  23
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32 2) 743 28 65
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The European Technology Platform ‘Plants for the Future’ is a stakeholder forum for the plant sector with members from industry, academia and the farming community. It serves as a platform for all stakeholders concerned with plants to provide their views and represent their interests in an open discussion process. It provides a 20-year vision and a short-, medium- and long-term Strategic Research Agenda for Europe’s plant sector setting out a consensus on the research needed to fulfil the vision. In addition, the platform brings key issues to the attention of European bodies such as the European Commission and the European Parliament. These issues include the growing importance of plants and plant sciences to tackle the future challenges for our societies and the crucial support for efforts to give plants an adequate standing and importance in the public view and the political perception.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Main activities in 2012:
* Plant ETP conferences/workshops.
* FP7 information broker.
* Establish Working Groups on innovation-driven agriculture, research, education, new breeding techniques.
* Support to the Joint Programming Initiatives 'Agriculture, Food Security and Climate Change' 'A Healthy Diet for a Health Life' 'Water Challenges'.
* BECOTEPS FP7 project coordinated by Plant ETP: collaboration of 9 ETPs in the bioeconomy sector.
* Star-COLIBRI FP7 project on biorefineries: Plant ETP as an active partner in this joint support action.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Komunikáciu
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 21
Počet členských organizácií: 3
Členské organizácie (Počet členov) :
 • European Seed Association (7 000 Členovia)
 • European Plant Science Organisation (230 Členovia)
 • Copa-Cogeca (76 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 186 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 186 000
- dary:
- členské: 186 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.