Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutscher Forstwirtschaftsrat

Αριθμός μητρώου: 93816803837-40
ημερομηνία της εγγραφής: 8/7/2010 4:30:27 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 11/6/2014 10:16:39 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 11/6/2014 10:16:39 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Deutscher Forstwirtschaftsrat
Ακρωνύμιο: DFWR
Νομικό καθεστώς: eingetragener Verein (e.V.)
Δικτυακός τόπος: http://www.dfwr.de

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Georg Schirmbeck
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dr. Markus Ziegeler
Θέση: Geschäftsführer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 7 Claire-Waldoff-Straße 
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49 30) 31 904 560
Αριθμός φαξ: (+4930) 31904 564
Άλλα στοιχεία: The German Forestry Council (DFWR) is the representative agency of all actors involved in forestry in the Federal Republic of Germany. The DFWR is committed to the interests and concerns of sustainable forestry. Sustainable forestry is the basis for approximately 2 million forest owners in Germany to manage a forest area of 11.1 million hectares - or about 31% of the national territory.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Als forstpolitische Institution vertritt der DFWR die Belange der Forstwirtschaft gemäß den Zielsetzungen der Nachhaltigkeit, die sich auf drei Säulen stützt:
1) Ökonomische Nachhaltigkeit:
·Erhalt und Sicherung der Ertragslage der Forstwirtschaft
·Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern
·Sicherung eines ausreichenden Einkommens für die Waldbesitzer
·Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald
2) Ökologische Nachhaltigkeit:
·Landschafts-, Natur- und Umweltschutz im Wald
·Schutz und Erhaltung einer vielfältigen Flora und Fauna und ihrer Habitate im Rahmen einer nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft
·Waldverträgliche Schalenwildbestände
·Erhalt und Förderung der Biodiversität durch stufige, artenreiche Waldbestände
3) Soziale Nachhaltigkeit:
·Erholungsfunktion, Schutzfunktion: Wasser, Boden, Klima
·Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände: global, regional, lokal
·Wasserwerk Wald: Trinkwasser, Hochwasser- und Bodenschutz sowie Grundwasserfilter
·Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


u.a. Waldkonvention, EU-Forststratgie

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 70
Αριθμός των οργανισμών μελών. 17
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • Landesforsten (21 Μέλη)
 • AGDW (21 Μέλη)
 • BVKommSpV (5 Μέλη)
 • BIMA (2 Μέλη)
 • DFV (1 Μέλη)
 • KWF (1 Μέλη)
 • DBV (1 Μέλη)
 • IG BAU (4 Μέλη)
 • BDF (4 Μέλη)
 • DFUV (1 Μέλη)
 • DLG (1 Μέλη)
 • Fachhochschulen (1 Μέλη)
 • Forstfakultäten (4 Μέλη)
 • ANW (1 Μέλη)
 • SDW (1 Μέλη)
 • VLK (1 Μέλη)
 • VDF (1 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Kontakte zu
CEPF
FECOF
EUSTAFOR
UEF
ENFE

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 04/2013 - 03/2014
Συνολικός προϋπολογισμός: 285.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 285.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 285.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.