Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Groupe IRCEM

Identifikačné číslo v Registri: 93338229133-31
Dátum registrácie: 11.7.2012 10:31:29

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.7.2014 9:44:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.7.2014 9:44:08


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Groupe IRCEM
Skratka: IRCEM
Právna forma: Association (loi 1901 France)
Internetová stránka: http://www.ircem.com/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Monique GROLIN
Funkcia: Présidente

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jean-Charles GROLLEMUND
Funkcia: Directeur Général

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue des Nations Unies  261
59672 ROUBAIX
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 3 20 45 57 00
Fax: (+33) 3 20 45 57 01
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: IRCEM est le groupe français de protection sociale des emplois de la famille et des services à la personne.
Il s'adresse aux retraités et aux salariés de ce secteur d'activité en France et à leurs employeurs qui peuvent être des particuliers-employeurs, des entreprises ou des associations.
Ses domaines d'activités concernent la Retraite complémentaire, la Prévoyance et la Mutuelle mais aussi la Prévention, l'Action Sociale et le Bien Vieillir
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


En 2014, le groupe IRCEM est devenu membre de la Fédération Européenne des Emplois de la Famille (FEEF)

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Mládež
  • Verejné zdravie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
L'activité Retraite (IRCEM Retraite) est placée sous la tutelle de la fédération française AGIRC-ARRCO.

IRCEM Prévoyance et IRCEM Mutuelle ont l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentielle)pour organisme de contrôle.

IRCEM Prévoyance est adhérente du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) et à l'IPSE (Institut de la Protection Sociale Européenne)

IRCEM Mutuelle est adhérente de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 108 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Charte de la diversité