Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Økologisk Landsforening/Organic Denmark

Identifikačné číslo v Registri: 93322774930-56
Dátum registrácie: 11/01/2011 10:28:11

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/03/2015 17:36:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/03/2015 17:36:01
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Økologisk Landsforening/Organic Denmark

Forening

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Silkeborgvej, 260
8230 Åbyhøj
DÁNSKO

(+45) 87322700

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Torben V. Lauridsen

Sekretariatschef

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Sybille Kyed

Fagpolitisk Chefkonsulent

    Ciele a poslanie

Økologisk Landsforening arbejder for at fremme det økologiske landbrug. Indsatsområderne spænder over udvikling i primærlandbruget til markeds- og afsætningsfremme samt forbrugeroplysning og events. Foreningen råder over et stærkt landbrugsfagligt rådgivningsmiljø og er meget involveret i arbejdet omkring regeludvikling og politik i såvel Danmark som i EU.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Landdistriktsprogram
Økologiforordning


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Arbejdet med revidering af økologiforordningen, samt regler for markedsføring af planteformeringsmateriale.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

IFOAM

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

0 €

Innovation Framework Programme

111 600 €

intelligent energi - Europe

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.