Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Økologisk Landsforening/Organic Denmark

Identifikačné číslo v Registri: 93322774930-56
Dátum registrácie: 11.1.2011 10:28:11

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.12.2013 11:29:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.12.2013 8:24:11


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Økologisk Landsforening/Organic Denmark
Skratka:
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://okologi.dk

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Torben V. Lauridsen
Funkcia: Sekretariatschef

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Sybille Kyed
Funkcia: Fagpolitisk Chefkonsulent

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Silkeborgvej  260
8230 Åbyhøj
DÁNSKO
Telefónne číslo: (+45) 87322700
Fax: (+45) 87322710
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Økologisk Landsforening arbejder for at fremme det økologiske landbrug. Indsatsområderne spænder over udvikling i primærlandbruget til markeds- og afsætningsfremme samt forbrugeroplysning og events. Foreningen råder over et stærkt landbrugsfagligt rådgivningsmiljø og er meget involveret i arbejdet omkring regeludvikling og politik i såvel Danmark som i EU.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Ingen vigtige initiativer i 2013

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
IFOAM

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.