Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

Αριθμός μητρώου: 92573623984-60
ημερομηνία της εγγραφής: 04/08/2010 09:37:12

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/01/2015 13:37:02
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/01/2015 13:37:02
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/01/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e.V.

VdR

Eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rheinallee, 25b
53173 Bonn
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 228 934 46 0

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Franz Peter Marx

Hauptgeschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Der Verein hat als Fachverband die Aufgabe, national und international die gemeinsamen fachlichen Interessen der deutschen Rauchtabak-, Kautabak- und Schnupftabakindustrie, der Importeure sowie der EGDistributeure von Tabakwaren gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politischen Parteien, den Behörden, den fachlichen und überfachlichen Unternehmerorganisationen und den Institutionen
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Tabaksteuerharmonisierung, Produktregulierung

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

ESTA

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  03/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.