Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s.r.o.

Identifikačné číslo v Registri: 91463449204-08
Dátum registrácie: 24.7.2012 14:41:32

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.6.2014 16:35:00
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.6.2014 16:35:00


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s.r.o.
Skratka: DACE CZ
Právna forma: Limited Company
Internetová stránka: http://www.daikin.cz

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Josef Broz
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Josef Broz
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: IBC - Pobrezni  3
CZ-18600 Prague 8
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefónne číslo: (+420) 221715700
Fax: (+420) 221715701
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Daikin is a market leading global acting manufacturer of air
conditioning-, refrigeration- and heating systems. In Europe Daikin is undisputable market leader as manufacturer of direct expansion air conditioning systems. In several factories in the EU countries Belgium, Czech Republic, Italy (McQuay branded products) and UK Daikin employs more than 5000 people. DACE CZ is a 100 % affiliate company of the Daikin group and is responsible for distribution and service in the Czech market. Environmentally friendly systems with highest possible efficiency have top priority in the Daikin corporate philosophy.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Visiting Memebers of the European Parliament(MEPs) and inviting them to various information events aimed at information sharing about topics of F-Gas regulation, Ecodesign, and standardizations.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EPEE - European Partnership for Energy and Environment
EHPA - European Heat Pump Association
SHKT - Czech association of cooling and air conditioning

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2013 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 5 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.