Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

BOUYGUES EUROPE

Identifikačné číslo v Registri: 91216972728-77
Dátum registrácie: 8.12.2009 12:58:37

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.11.2013 10:37:12
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.11.2013 10:37:12


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: BOUYGUES EUROPE
Skratka: BY EUR
Právna forma: SA
Internetová stránka: http://www.bouygues-europe.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Emmanuel FOREST
Funkcia: Administrateur délégué

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Emmanuel FOREST
Funkcia: Administrateur délégué

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Cortenbergh  52
1000 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27438484
Fax: (+32) 27438485
Ďalšie kontaktné údaje: Paul CARTUYVELS: Directeur Affaires européennes
email: pcartuyvels@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 82

Anna BIGOT: Conseiller Affaires européennes
email: abigot@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 88

Anne-Claire STRECK : Chargée de mission
email:acstreck@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 89

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Les métiers du groupe BOUYGUES:

Bouygues Construction
Bouygues Immobilier
Colas
TF 1
Bouygues Telecom

Représenter le groupe BOUYGUES auprès des Institutions européennes

Activité législative européenne: suivi et contribution auprès des I.E. dans les secteurs de la construction et des communications électroniques

Information des métiers du Groupe concernant la politique europénne et les financements européens
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje: Assistante

Mme Sabine JONNART

Tél.: +33(0)1 4420 1089
Email: sjonnart@bouygues.com

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Emmanuel Jean Marie André FOREST 18.10.2013 16.10.2014
Anna Marie BIGOT 18.10.2013 16.10.2014
Paul Cartuyvels 14.11.2013 12.11.2014
Anne-Claire STRECK 18.10.2013 16.10.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


. Contribuer à une meilleure connaissance réciproque du groupe Bouygues et des Institutions européennes

. Présenter aux acteurs institutionnels les positions du Groupe sur les politiques générales européennes, l'application du droit européen en vigueur ainsi que sur les textes en préparation

. Informer les collaborateurs du Groupe sur les textes européens qui impacteront leur activité ainsi que sur les opportunités de participation à différents programmes européens

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Association française des Entreprises Privées (AFEP)
Cercle des Délégués Permanents Français (CDPF)
Espace Europe Equipements (E3)
Club des grandes entreprises françaises
Groupe des Nouveaux Lobbyistes (GNL)
Confrontations
Cercle des réseaux européens
Notre Europe
Kangaroo Group
Ad Hoc Council

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 500000  € a < 600000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

En référence au point 3, BY EUR ne reçoit pas de financements des institutions de l'Union.

Par contre les métiers du Groupe représentés par BY EUR reçoivent quant eux ponctuellement des financements européens.Cette information n'est toutefois pas consolidée.En effet, le groupe Bouygues emploie plus de 135.000 collaborateurs dans 80 pays et ce type d'information n'est pas centralisée.

A notre connaissance, des projets auxquels participe le Groupe ont déjà reçu des financements dans le cadre du 7ème PCRD ainsi que du fonds FEDER.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.