Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Capital Region Denmark EU Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze 91139622118-45
Data rejestracji: 09-08-04 15:35:54

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-08 09:20:52
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-08 09:20:52


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Capital Region Denmark EU Office
Nazwa skrócona: creoDK
Status prawny: Kontor - sammenslutning af offentlige myndigheder
Strona internetowa: http://creodk.eu

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Kristian Johnsen
Pełniona funkcja: CRU vicedirektør

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Birgitte Wederking
Pełniona funkcja: Head of Office

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Kongens Vænge  2
3400 Hillerød
DANIA
Numer telefonu: (+45) 45205000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Bag creoDK står et partnerskab bestående af Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er ansvarlig for administration mv.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: creoDK er ), Københavns Universitets (KU), Danmarks Tekniske Universitets (DTU), Copenhagen Business School's (CBS) og Region Hovedstadens (regionen omkring København) EU-forskningskontor i Bruxelles. creoDK skaber grundlaget for, at de tre partnere tiltrækker yderligere EU-medfinansiering til forsknings- og udviklingsprojekter fra EU's rammeprogrammer. creoDK bidrager også til, at de fire partnere bliver mere involveret i det Europæiske Forskningsrum (ERA). Partnerne bag creoDK vil deltage i den fortsatte udvikling af ERA ved at fastholde og videreudvikle forskningsmiljøer i verdensklasse og deltage i mere internationalt samarbejde om forskning og innovation på regionens tre største universiteter og 9 hospitaler. KU, DTU, CBS og Region Hovedstaden ser internationale partnerskaber og samarbejder som væsentlige for at udvikle en internationalt konkurrencedygtig hovedstadsregion.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 6
Informacje uzupełniające: Staff in Brussels: 4 permanent + trainee + consultant in Denmark

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


At fremme partnernes interesser i forhold til EUs forsknings- og innovationspolitik.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • edukacja
 • energia
 • polityka regionalna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 6
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • DANIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
ERRIN
IGLO Extended
DAcoB

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 500 000
w tym środki publiczne: 500 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 500 000
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
ok