Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Capital Region Denmark EU Office

Αριθμός μητρώου: 91139622118-45
ημερομηνία της εγγραφής: 4/8/2009 3:35:54 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 8/7/2014 9:20:52 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 8/7/2014 9:20:52 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Capital Region Denmark EU Office
Ακρωνύμιο: creoDK
Νομικό καθεστώς: Kontor - sammenslutning af offentlige myndigheder
Δικτυακός τόπος: http://creodk.eu

Τμήματα

Τμήμα: VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.
και ειδικότερα: Τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές (σε υποεθνικό επίπεδο)

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Kristian Johnsen
Θέση: CRU vicedirektør

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Birgitte Wederking
Θέση: Head of Office

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 2 Kongens Vænge 
3400 Hillerød
ΔΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+45) 45205000
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Bag creoDK står et partnerskab bestående af Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er ansvarlig for administration mv.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: creoDK er ), Københavns Universitets (KU), Danmarks Tekniske Universitets (DTU), Copenhagen Business School's (CBS) og Region Hovedstadens (regionen omkring København) EU-forskningskontor i Bruxelles. creoDK skaber grundlaget for, at de tre partnere tiltrækker yderligere EU-medfinansiering til forsknings- og udviklingsprojekter fra EU's rammeprogrammer. creoDK bidrager også til, at de fire partnere bliver mere involveret i det Europæiske Forskningsrum (ERA). Partnerne bag creoDK vil deltage i den fortsatte udvikling af ERA ved at fastholde og videreudvikle forskningsmiljøer i verdensklasse og deltage i mere internationalt samarbejde om forskning og innovation på regionens tre største universiteter og 9 hospitaler. KU, DTU, CBS og Region Hovedstaden ser internationale partnerskaber og samarbejder som væsentlige for at udvikle en internationalt konkurrencedygtig hovedstadsregion.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 6
Συμπληρωματικά στοιχεία: Staff in Brussels: 4 permanent + trainee + consultant in Denmark

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


At fremme partnernes interesser i forhold til EUs forsknings- og innovationspolitik.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 6
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΔΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
ERRIN
IGLO Extended
DAcoB

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 500.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 500.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 500.000
από άλλες πηγές χρηματοδότησης:
- δωρεές:
- συνδρομές μελών:
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
ok