Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Capital Region Denmark EU Office

Αριθμός μητρώου: 91139622118-45
ημερομηνία της εγγραφής: 04/08/2009 15:35:54

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/02/2015 10:25:57
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 10:25:57
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Capital Region Denmark EU Office

creoDK

Kontor - sammenslutning af offentlige myndigheder

    Τμήμα εγγραφής

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Περιφερειακές δομές

    Στοιχεία επικοινωνίας

Kongens Vænge, 2
3400 Hillerød
ΔΑΝΙΑ

(+45) 45205000

Rue Luxembourg 2
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 45 11 02 98

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Kristian Johnsen

CRU vicedirektør

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Birgitte Wederking

Head of Office

    Στόχοι και αποστολή

creoDK er ), Københavns Universitets (KU), Danmarks Tekniske Universitets (DTU), Copenhagen Business School's (CBS) og Region Hovedstadens (regionen omkring København) EU-forskningskontor i Bruxelles. creoDK skaber grundlaget for, at de tre partnere tiltrækker yderligere EU-medfinansiering til forsknings- og udviklingsprojekter fra EU's rammeprogrammer. creoDK bidrager også til, at de fire partnere bliver mere involveret i det Europæiske Forskningsrum (ERA). Partnerne bag creoDK vil deltage i den fortsatte udvikling af ERA ved at fastholde og videreudvikle forskningsmiljøer i verdensklasse og deltage i mere internationalt samarbejde om forskning og innovation på regionens tre største universiteter og 9 hospitaler. KU, DTU, CBS og Region Hovedstaden ser internationale partnerskaber og samarbejder som væsentlige for at udvikle en internationalt konkurrencedygtig hovedstadsregion.

περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Horizon 2020


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

At fremme partnernes interesser i forhold til EUs forsknings- og innovationspolitik.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 4  

4

4

Staff in Brussels: 5 permanent + trainee + consultant in Denmark

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός

    Μέλη

6

 • ΔΑΝΙΑ

ERRIN
IGLO Extended
DAcoB

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

500.000 €

500.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

0 €

500.000 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
ok