Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Open Doors International

Identifikačné číslo v Registri: 90518441599-14
Dátum registrácie: 28.4.2009 13:19:18

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.4.2014 11:52:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.4.2014 11:52:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Open Doors International
Skratka: ODI
Právna forma: Foundation
Internetová stránka: http://www.od.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jeff Taylor
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Esther Kattenberg
Funkcia: EU Advocacy Officer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: S. Pullmanstreet  2953
P. O. BOX: 27001
CA 92705 Santa Ana
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1949) 7526600
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: European contacts:
Open Doors International
PO box 47
NL-3840 AA Harderwijk
The Netherlands

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Open Doors International is a Christian interdenominational organisation that supports Christians who are persecuted for their faith anywhere in the world, mainly outside Europe.

The ODI Advocacy Department focuses on violations of the fundamental freedom of religion or belief and lobbies for religious freedom worldwide, regardless creed or affiliation of the persons concerned.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Esther KATTENBERG 28.6.2014 26.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


All lobby activities of ODI Advocacy are focusing on the right to freedom of religion or belief.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vonkajšie vzťahy

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • DÁNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
The ODI Advocacy Department is one of the founding members of the European Platform on Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) in Brussels.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 63 849 323
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 63 849 323
- dary: 63 849 323
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The 2013 forecast for Open Doors worldwide is 90.503 mln USD.

The budget for 2014 for Open Doors worldwide is 95.687 mln USD.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.