Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Attac Austria

Αριθμός μητρώου: 89865775667-92
ημερομηνία της εγγραφής: 15/04/2011 15:20:20

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 11:20:17
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 11:20:17
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Attac Austria

ATC-AT

gemeinnütziger Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Margaretenstrasse, 166/3/25
1050 Wien
ΑΥΣΤΡΙΑ

(+43-1-) 5440010

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Alexandra Strickner

Obfrau

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Wilhelm Zwirner

Geschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Attac („Association pour une Taxation des Transactions financières pour I Aide aux Citoyens“, zu Deutsch: Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen) ist Teil einer weltweiten globalisierungskritischen Bewegung, die sich für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der weltweiten Wirtschaft einsetzt. Attac ist überparteilich und dem Grundsatz der Gewaltfreiheit verpflichtet.

Attac Österreich wurde 2000 gegründet und finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Projekt-bezogenen Subventionen. Die Aktivitäten von Attac Österreich umfassen eine breit angelegte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit: Kampagnen, Veranstaltungen, Vorträge, Publikationen, Straßenaktionen, Pressearbeit auf nationaler und internationaler Ebene.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

TTIP

solidarisches und demokratisches Europa
Steuergerechtigkeit
alternatives Finanzsystem
Ernährungssouveränität
gerechter Welthandel
Klimagerechtigkeit


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Finanzmärkte, Steuersystem, Handelspolitik, Landwirtschaftspolitik, EU-Politik, Transparenz öffentlicher Verwaltung, Sozialsystem, Alterantive Wege aus der Krise

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1   75%: 5   25%: 300

306

79,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

6.000

 • ΑΥΣΤΡΙΑ

europäisches und internationales Netzwerk der Attac Organisationen

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

300.000 €

2.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

2.000 €

0 €

298.000 €

150.000 €

148.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.