Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Let's Gowex

Identifikačné číslo v Registri: 89799798134-30
Dátum registrácie: 22.2.2012 15:29:34

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.2.2014 18:05:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.2.2014 18:05:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Let's Gowex
Skratka: GOWEX
Právna forma: S.A.
Internetová stránka: http://www.gowex.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  LUIS MANUEL CALVO
Funkcia: Chief Operations Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  LUIS MANUEL CALVO
Funkcia: COO

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: PASEO DE LA CASTELLANA  21
28046 MADRID
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 913601470
Fax: (+34) 913601471
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: GOWEX
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Ninguna

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Doprava
  • Informačná spoločnosť
  • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Miembro y Vicepresidente de Net!Works European Technology Platform

Miembro de la International Telecommunication Union
Miembro de la Wireless Broadband Alliance

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 8 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.