Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

PESCADORES DE CARBONERAS S.C.A.

Identifikačné číslo v Registri: 89715562210-56
Dátum registrácie: 3.9.2009 11:59:35

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.8.2014 9:25:43
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.8.2014 9:25:43


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: PESCADORES DE CARBONERAS S.C.A.
Skratka: CARBOPESCA
Právna forma: SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: FRANCISCO HERNANDEZ ALARCON
Funkcia: PRESIDENTE

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: PEDRO HERNANDEZ SAEZ
Funkcia: GERENTE

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: BAILEN  6 Bajo
P. O. BOX: 46
04140 CARBONERAS
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 950130050
Fax: (+34) 950454539
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: El objeto o fin social de esta sociedad cooperativa es, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VENTA DE SU PRODUCCIÓN, Y EN PARTICULAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE SUS SOCIOS A TRAVÉS DE LA COOPERATIVA ASÍ COMO ADOPTAR TODAS AQUELLAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO RACIONAL DE LA PESCA.
A estos efectos, la Cooperativa pondrá en marcha los medios técnicos, humanos y económicos que sean necesarios para regular y desarrollar, por mandato de sus socios, las operaciones relacionadas con la pesca, transporte y comercialización de los productos de sus asociados; del mismo modo podrán establecerse otros servicios propios de interés común para los miembros.
Para el cumplimiento de sus fines la Cooperativa adoptará aquellas medidas que tiendan a promover la puesta en práctica de:

- PLANES DE CAPTURA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
- LA CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA.
- LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS.
- LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- LA ADAPTACIÓN DEL VOLUMEN DE LA OFERTA A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO.

La Cooperativa FIJARÁ LAS NORMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN a fin de mejorar la calidad de los productos y adaptar el volumen de la oferta en las exigencias del mercado.
Asimismo será objeto de la entidad, desarrollar las actividades comerciales de primera venta, la manipulación, tratamiento, conservación y comercialización de toda clase de productos pesqueros, la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de sus socios.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 0
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


DESCONOCIDO

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Rybolov a akvakultúra

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Esta entidad pertenece a nivel autonómico a la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras(FAAPE) y a nivel nacional a la Confederación Española de Pesca(CEPESCA)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.