Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

Numer identyfikacyjny w rejestrze 89331564808-01
Data rejestracji: 10-12-16 15:09:02

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-17 16:59:45
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-17 16:59:45


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE
Nazwa skrócona: RIDC Europe
Status prawny: ASBL
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Yvon THIEC
Pełniona funkcja: Président

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Yvon THIEC
Pełniona funkcja: Président

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue des Chartreux  19
Skr. poczt.: bte 12
1000 Bruxelles
BELGIA
Numer telefonu: (+322) 7325830
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: L'association a pour objet la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle. L’association constitue l’organe européen de l’INCD (International Network for Cultural Diversity) organisation dont le siège est basé à Ottawa (Ontario, Canada).
L’association a pour objet de contribuer au débat public relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment en Europe, en établissant des réseaux entre associations et organisations culturelles, en organisant des conférences et des événements. Elle assure également le contact avec les Institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement européen) et les organisations internationales (UNESCO, ..)

Elle assure pour ses membres une activité de lobbying, d’information et de contact sur toute question en rapport avec la diversité culturelle.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Programme Europe Créative
Communication aides d'Etat au cinéma
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy wewnętrzne
 • stosunki zewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
INCD (www.incd.net)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.