Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

José Luis Baró Fuentes

Αριθμός μητρώου: 89081626441-42
ημερομηνία της εγγραφής: 17/8/2011 12:08:44 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 21/8/2013 3:11:27 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 21/7/2012 6:00:09 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: José Luis Baró Fuentes
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Conseiller juridique indépendant
Δικτυακός τόπος:

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  José Luis Baró Fuentes
Θέση: Head of Public Affairs

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  José Luis Baró Fuentes
Θέση: Head of Public Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 204 Konkel 
Ταχυδρομική θυρίδα: 5
1200 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 0479348228
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: - Servir de passerelle entre les Institutions européennes et les professions libérales.
- Suivie de la législation européenne.
- Assistance aux députés européennes dans leurs rapports avec les associations européennes.
- Fournir des conseils juridiques en droit européen.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Lignes Directrices pour l´élaboration de la politique maritime.
Une stratégique numérique pour l´Europe 2020.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée TVA.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Team Europe, Commission européenne (Madrid et Bruxelles)

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/red-de-expertos-en-la-ue/index_es.htm

Objetivo Europa
http://www.linkedin.com/groups/Objetivo-Europa-4123312?trk=myg_ugrp_ovr

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 50000  € και < 100000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • ASPRO-Aqualand
 • Asociación Española de la Economía Digital (Adigital)
 • Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (PYMAR)

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Code de conduite Team Europe Commission Européenne